PŁACE oraz ROZLICZENIA ZUS – kompleksowy kurs 4 dniowy

Data:
13-14, 20-21.11.2017
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
4
Cena:
1790 zł + 23% VAT
Prowadzący:
Iwona NOWAK
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS

– kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę edycji kursu przygotowującego do samodzielnej pracy w dziale płac.

Program kursu obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS. Zajęcia prowadzone w sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne występujące w codziennej pracy specjalisty ds. płac.

Korzyści dla uczestników: Dzięki aktywnym metodom zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

Egzamin: Wszyscy chętni mogą przystąpić do egzaminu końcowego sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy.
Ocena z egzaminu (testu pisemnego) zostanie uwidoczniona na certyfikacie ukończenia. Osoby, które nie zdecydują się przystąpić do egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.

Forma zajęć: metoda warsztatowa z elementami prezentacji i wykładu, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń.


PROGRAM KURSU:

 1. Wynagrodzenie za pracę.
 • Istota wynagrodzenia i rodzaje umów o wykonywanie pracy.
 • Klasyfikacja wynagrodzeń.
 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy.
 • Wynagrodzenie zasadnicze.
 • Wynagrodzenie dodatkowe:
  deputaty, dodatki, premie i nagrody.
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy:
  – wynagrodzenie urlopowe, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
  – wynagrodzenie chorobowe,
  – wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy.
 1. Zasady obliczania niektórych składników wynagrodzenia.
 • Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
 • Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie chorobowe.
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
 1. Dokumentacja wynagrodzeń.
 • Dokumentacja zarobkowa pracownika.
 • Karty pracy.
 • Karty zarobkowe.
 • Karty przychodów.
 • Wieloletnie karty przychodów.
 • Obowiązki pracodawców w zakresie rozliczeń publicznoprawnych.
 1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa.
 • Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac.
 • Przychody.
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Koszty uzyskania przychodu.
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Podstawa obliczenia podatku dochodowego.
 • Zaliczka na podatek dochodowy.
 • Wynagrodzenie do wypłaty.
 • Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę.
 • Zasady zaokrąglania.
 • Zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych.
 • Roczne rozliczenie podatku z urzędem skarbowym.
 • PIT 4 R.
 • Powiązanie listy płac z dokumentacją ZUS.
 • Ewidencja księgowa listy płac.
 1. Dokumentacja i ewidencja składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Narzuty na wynagrodzenia.
 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
 1. Istota, dokumentacja i ewidencja księgowa pozapłacowych kosztów pracy.
 • Świadczenia rzeczowe w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rzeczowe świadczenia okolicznościowe.
 • Ekwiwalenty pieniężne.
 • Ekwiwalenty lub ryczałty samochodowe przyznawane pracownikom.
 • Odprawy i odszkodowania pieniężne.
 1. Umowa zlecenia i umowa o dzieło.
 • Aspekty cywilno-prawne: istota umowy zlecenia a umowy o dzieło.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Podstawy wymiaru składek:
  – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
  – podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Przychody, koszty uzyskania i składki z tytułu umów zlecenia i o dzieło. Określenie przychodów.
 • Wysokość i pobór zaliczki na podatek dochodowy.
 • Rozliczenie podatnika z urzędem skarbowym.
 • Dokumentacja i ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich potrąceń.
 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące ubezpieczonym.
 1. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
 • Akty prawne dotyczące świadczeń krótkoterminowych.
 • Zasiłek chorobowy:
  – prawo do zasiłku w czasie ubezpieczenia i po ustaniu,
  – okres zasiłkowy,
  – wysokość świadczenia,
  – orzekanie o czasowej niezdolności do pracy,
  – dokumentacja do wypłaty.
 • Świadczenie rehabilitacyjne:
  – prawo i wysokość, dokumentacja.
 • Zasiłek macierzyński:
  – prawo i wysokość, okres wypłaty, dokumentacja.
 • Zasiłek opiekuńczy:
  – prawo i wysokość, dokumentacja do wypłaty.
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników.
 • Podstawa wymiaru świadczeń dla ubezpieczeń nie będących pracownikami.
 1. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
 • Prawo do świadczeń i dokumentacja do wypłaty.
 • Ustalanie podstawy do wymiaru świadczeń.
 1. Zasady wypłat świadczeń.
 • Terminy wypłat zasiłków.
 • Podmioty zobowiązane do ustalania prawa i wypłaty świadczeń.
 • Decyzje w sprawie prawa do świadczeń i ich wypłaty.
 1. Ćwiczenia praktyczne obejmujące cały zakres poznanego materiału.
 2. Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku.
 • Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • Moment ustalenia przychodu dla jego opodatkowania i oskładkowania.
 1. Przychody wyłączone ze składek ZUS oraz ich skutki podatkowe.
 • Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe.
 • Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje).
 • Należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe.
 • Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
 • Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy.
 • Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.
 • Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej.
 • Świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 • Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych narzędzi, w tym własnego telefonu.
 • Ubiór służbowy (umundurowanie).
 • Posiłki dla pracowników.
 • Samochody używane przez pracowników do celów służbowych.
 • Kwota zwrotu kosztów przeniesienia służbowego.
 • Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych.
 • Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS.
 • Świadczenie urlopowe.
 • Zapomogi losowe.
 • Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby.
 • Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy.
 • Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy.
 • Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych.
 • Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
 • Świadczenia wypłacane za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.

 


Cena: 1.790 PLN + 23 % VAT 

Cena: 1.790 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


 

Informacje dodatkowe  pod nr telefonu: 22 668 50 00

 Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Polecamy także:

Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>

Szkolenia Kadry i Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia, Płatnik >>

Szkolenia HR, ZZL >>

Szkolenia Ochrona danych osobowych, ABI >>

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Iwonę NOWAK: 

Podobało mi się:

 „Sposób i styl prowadzenia.”

 „Praktyczne podejście, energiczny rytm pracy, profesjonalizm.”

 „Przykłady z życia pomagające zapamiętać wiedzę, umiejscowić ją.”

 „Sposób wykładów, ćwiczenia.”

 „Komunikatywne przekazywanie informacji, wiadomości.”

 „Mała grupa, dobry dojazd.”

 „Praktyczne wykorzystanie wiedzy.”

 „Podobała mi się organizacja szkolenia.”

 „Komunikacja między wykładowcą a uczestnikami.”

 „Atmosfera szkolenia.”

 „Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone w przystępny sposób.”

 „Prowadzenie szkolenia oraz merytoryka wykładowcy.”

 „Wykładowca – niesamowita wiedza i kontakt z uczestnikami.”

 „Warsztatowa metoda szkolenia.”

 „Profesjonalność prowadzącego.”

 „Podejście prowadzącego do realizowanej tematyki i sposób prowadzenia szkolenia.”

 „Praktyczne spojrzenie prowadzącego poparte bogatym doświadczeniem i wiedzą.”

„Dynamika prowadzenia zajęć.”

„Sposób prowadzenia, prowadzący, sala szkoleniowa.”

„Tempo prowadzenia, praktyczne przykłady.”

„Sposób prowadzenia zajęć, organizacja.”

„Komunikatywność prowadzącej.”

„Przygotowanie i sposób prowadzenia przez trenera.”

„Warsztatowa forma szkolenia.”

„Prowadząca ma szeroką wiedzę i potrafi w ciekawy sposób przekazać.”

„Entuzjazm prowadzącej.”

„Podatek dochodowy od osób fizycznych.”

„Czas pracy,”

„Dokumentacja rozliczeniowa ZUS.”

„Płace, ubezpieczenia, podatki.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close