DOKUMENTACJA PRACOWNICZA OD A DO Z PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH

Data:
Miejsce:
Ilość dni:
Cena:
Prowadzący:
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z

– W ŚWIETLE OSTATNICH JAK I NADCHODZĄCYCH ZMIAN

– jak ją prowadzić bez błędów


Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, obejmującym najważniejsze rodzaje dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Szkolenie uwzględnia stan prawny obowiązujący od 2016 r.– po zmianie Kodeksu pracy w zakresie umów o pracę na czas określony i na okres próbny a także po kompleksowej nowelizacji dotyczącej urlopów macierzyńskich rodzicielskich, wychowawczych i ojcowskich oraz obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. zmiany w zasadach wypełniania i wydawania świadectwa pracy.

W ramach szkolenia omówione zostaną także planowane kolejne zmiany dotyczące treści świadectwa pracy, a także propozycje nowych zasad prowadzenia i przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej.

Szczególnie istotne dokumenty, takie jak np. świadectwo pracy, umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia czy też wypowiedzenie definitywne i zmieniające prezentowane są „krok po kroku”.

Program, oprócz najnowszych zmian prawnych, uwzględnia również aktualne interpretacje urzędowe i bieżące orzecznictwo.

 

W programie:

 1. Zasady prowadzenia akt osobowych:
 • wymogi prawne w zakresie numeracji, chronologii, wykazów oraz kopiowania dokumentacji,
 • teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie,
 • prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych,
 • poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji – w tym tłumaczenie dokumentacji na język polski,
 • teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów,
 • najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika,
 • czy można prowadzić elektroniczną teczkę osobową,
 • planowany od 1 czerwca 2018 r. nowy sposób prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej, w szczególności: możliwość prowadzenia akt osobowych w postaci elektronicznej oraz zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną, nowy okres przechowywania. 
 1. Umowa o pracę w obecnym stanie prawnym:
 • rodzaje umów o pracę i ograniczenia związane z poszczególnymi rodzajami umów,
 • nowe zasady dotyczące umów na czas określony obowiązujące od 2016 r.– stosowanie limitu czasowego, zmiana limitu ilościowego oraz postępowanie z umowami zawartymi przed nowelizacją, które będą trwały w 2016 r. i w latach następnych,
 • omówienie pomocniczego wzoru druku umowy o pracę, wypełnienie poszczególnych rubryk umowy o pracę krok po kroku,
 • zasady korzystania z umów o pracę na okres próbny,
 • najistotniejsze postanowienia umowy na zastępstwo,
 • dopuszczalność stosowania dodatkowych klauzul w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia),
 • uzgodnienie z pracownikiem zakazu konkurencji,
 • umowa przedwstępna i list intencyjny.
 1. Informacja o warunkach zatrudnienia:
 • wypełnianie dokumentu krok po kroku,
 • informacja w formie opisowej oraz poprzez odesłanie do podstawy prawnej,
 • aktualizacja informacji w świetle aktualnych stanowisk PIP i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
 1. Spełnienie wymogów w zakresie poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu. 
 2. Dokumentacja badań profilaktycznych, szkoleń bhp i oceny ryzyka zawodowego:
 • skierowanie na badania i orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy,
 • honorowanie orzeczeń lekarskich po zmianie przepisów oraz zaświadczeń o szkoleniu bhp z poprzedniego miejsca prac,
 • dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp.
 1. Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po ostatnich zmianach:
 • wnioskowanie o urlopy macierzyńskie i rodzicielskie,
 • podział urlopu rodzicielskiego na części,
 • nowe terminy składania wniosków,
 • nowe zasady wnioskowania o urlop ojcowski,
 • wniosek o urlop wychowawczy,
 • wniosek o obniżenie etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego,
 • rezygnacja z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego,
 • dokumentacja składana w związku z urlopami pracowników rodziców,
 • wnioskowanie o 2 dni na opiekę nad dzieckiem – zalecany sposób przygotowywania wzoru wniosku.
 1. Dokumentacja kar porządkowych:
 • wymogi formalne dla skutecznego wymierzenia kary,
 • zacieranie kary porządkowej w aktach osobowych,
 • umieszczanie w aktach osobowych notatek wskazujących na nieprawidłowości ze strony pracownika.
 1. Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej:
 • sposoby udokumentowania powierzenia mienia,
 • formułowanie umowy o odpowiedzialności materialnej.
 1. Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji:
 • podnoszenie kwalifikacji w ramach umowy zawartej z pracodawcą,
 • zawarcie porozumienia umożliwiającego stosowanie tylko wybranych form wsparcia pracownika w podnoszeniu kwalifikacji.
 1. Dokumentacja związana z ustaniem stosunku pracy po ostatnich zmianach:
 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – właściwy sposób dokumentowania,
 • formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 • ustalanie okresu wypowiedzenia dla umów terminowych po zmianach prawnych od 2016 r.,
 • interpretacja MRPiPS dotycząca sposobu ustalania okresu wypowiedzenia umów terminowych w okresie przejściowym,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – wybrane najistotniejsze kwestie związane z formułowaniem oświadczenia o zwolnieniu.
 1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy, w szczególności:
 • brak obowiązku wydawania świadectw pracy za terminowe umowy o pracę z zachowaniem 24 miesięcznego terminu,
 • nowy wzór świadectwa pracy i nowy zakres informacji podawanych w świadectwie pracy,
 • nowe terminy na sprostowanie albo wydanie poprawionego świadectwa pracy,
 • wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku,
 • dalsze planowane zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy. 
 1. Dokumentacja związana ze zmianą treści stosunku pracy:
 • czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
 • porozumienie zmieniające,
 • wypowiedzenie zmieniające – w tym wskazywanie przyczyny oraz ustalanie dokładnej daty połowy okresu wypowiedzenia.
 1. Dokumentacja w zakresie zajęć komorniczych:
 • obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika objętego egzekucją komorniczą,
 • informowanie komornika o wynagrodzeniu pracownika.
 1. Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy:
 • wnioski urlopowe,
 • rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy.
 1. Dokumentacja czasu pracy:
 • lista obecności i inne formy rejestracji obecności w pracy,
 • rejestracja wyjść prywatnych w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy,
 • karta ewidencji czasu pracy.
 1. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa:
 • najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych,
 • zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników,
 • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności,
 • stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych,
 • referencje i zdjęcia pracowników,
 • nowe, skomplikowane obowiązki i nowe kary za niezgodną z prawem ochronę danych osobowych, które wejdą w życie od 25 maja 2018 r. 

Cena: 1100 PLN + 23 % VAT 

Cena: 1100 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Inne szkolenia z tego zakresu:

CZAS PRACY od A do Z – kompleksowe warsztaty 2 dniowe

CZAS PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH – kompleksowe warsztaty 3 dniowe

PRAWO PRACY z mec. Anną TELEC

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY – jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

Szczegóły w zakładce Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>


Polecamy także:

Szkolenia Kadry i Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia, Płatnik >>

Szkolenia HR, ZZL >>

Szkolenia Ochrona danych osobowych, ABI >>

 


Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji szkolenia: 

 •  „Podobały mi się liczne ćwiczenia utrwalające wiedzę i sposób prowadzenia zajęć.”
 • „Świetne materiały.”
 •  „Kompleksowe podejście do pracy specjalisty ds. personalnych.”
 •  „Podobało mi się prowadzenie kursu i przygotowanie prowadzącego, a zwłaszcza wiedza i umiejętność jej przekazu.”
 •  „Odpowiadał mi sposób prowadzenia zajęć: zwarty lecz pozwalający na dodatkowe dyskusje.”
 •  „Szkolenie dobrze przygotowane, z możliwością omówienia wątpliwości.”
 •  „Najbardziej zainteresowały mnie nowelizacje ustaw, o których wcześniej nie wiedziałam.”
 •  „Dużo ćwiczeń. To nie była teoria.”
 •  „Przydatne szkolenie w pracy i w życiu prywatnym.”
 •  „Wykłady profesjonalnie prowadzone, bardzo dobra znajomość tematyki przez wykładowcę.”
 •  „Filmy (interaktywny przekaz), ćwiczenia (praktyczne przykłady).”
 •  „Organizacja materiałów, czasu, zawartość merytoryczna.”
 •  „Kompetencje i wiedza prowadzącego, kontakt z grupą.”
 •  „Organizacja, materiały, atmosfera.”
 •  „Duża ilość ćwiczeń praktycznych, doskonała organizacja, kompetentny prowadzący.”
 •  „Omawianie zagadnień na przykładach.”
 •  „Bardzo dobrze przygotowany materiał.”
 •  „Kompetencja wykładowcy.”
 •  „Omówienie tematu i ćwiczenia.”
 •  „Profesjonalizm.”
 •  „Sposób prowadzenia, przejrzystość informacji.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close