POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W PRAKTYCE – kompleksowe omówienie

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy
WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W PRAKTYCE

– KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE

Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH OSTATNICH ZMIAN

 

 w  szkoleniu  można  uczestniczyć 

stacjonarnie w  Warszawie  lub  ONLINE

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest kompleksowe omówienie problematyki stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego po ostatnich zmianach.
Przepisy KPA stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawnia pracę instytucji, jak i poszczególnego urzędnika.
Główne cele szkolenia:
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego, terminów ustawowych, przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności i wyłączenia pracownika urzędu, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z przedstawieniem zagadnień związanych z jego dokumentowaniem i zbieraniem dowodów, a także najnowszych przepisów odnoszących się do wypełnienia obowiązków zawartych w RODO.
 • Zaprezentowanie podstaw prawnych odnoszących się do problematyki właściwości organu oraz postępowania związanego z przekazaniem sprawy organowi właściwemu, wskazanie na możliwe występowanie braków formalnych oraz innych błędów wpływających na możliwość załatwienia sprawy, a także kwestii doręczania decyzji oraz zawinienia strony w prawie administracyjnym.
 • Wskazanie różnic między przepisami obowiązującymi do 1 czerwca 2017 r. a przepisami po 1 czerwca 2017 r., a także wpływu w/w unormowań na postępowanie administracyjne oraz na prawa i obowiązki stron tegoż postępowania, jak również nowelizacji obowiązującej od dnia 4 maja 2019 r..
 • Przedstawienie problematyki praktycznego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w oparciu o aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny, jak również prezentowane kazusy.

W programie:

 1. Źródła i zakres obowiązywania prawa administracyjnego.
 • Pojęcie sprawy administracyjnej.
 • Strony postępowania na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
 • Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
 • Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.
 1. Zasady postępowania administracyjnego.
 • Zasada praworządności (legalności, legalności działania).
 • Zasada prawdy obiektywnej.
 • Zasada pogłębiania zaufania do organów Państwa.
 • Zasada informowania stron i pozostałych uczestników postępowania.
 • Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu.
 • Zasada przekonywania.
 • Zasada szybkości i prostoty postępowania (szybkości i ograniczonego formalizmu postępowania).
 • Zasada ugodowego załatwiania spornych spraw administracyjnych.
 • Zasada pisemności.
 • Zasada dwuinstancyjności.
 • Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych.
 • Zasada sądowej weryfikacji (kontroli) decyzji ostatecznych.
 1. Wyłączenia z postępowania administracyjnego.
 2. Czynności administracyjne.
 • Udział pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym, weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
 • Procedura doręczeń w postępowaniu administracyjnym – zasady i rodzaje doręczeń podmiotom niebędącym osobami fizycznymi.
 • Wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym.
 • Terminy w postępowaniu administracyjnym.
 1. Przebieg postępowania administracyjnego.
 • Inicjatywa wszczęcia postępowania – forma wniesienia podania / wniosku i treść podania/wniosku.
 • Data wszczęcia postępowania.
 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków; braki istotne i nieistotne pism; braki formalne.
 • Odmowa wszczęcia postępowania.
 • Zawieszenie / umorzenie postępowania.
 • Protokoły / adnotacje / notatki urzędowe sporządzone w toku postępowania, udostępnianie akt stronie/stronom postępowania.
 • Decyzja administracyjna, pojęcie decyzji administracyjnej i jej struktura (elementy obligatoryjne i fakultatywne).
 • Błędy w postępowaniu i sposoby ich naprawienia (w tym błędy przy redagowaniu decyzji).
 • Postępowanie dowodowe – dowody i dokumentowanie czynności.
 • Zasady wykonania i wyegzekwowania wykonania decyzji administracyjnej.
 1. Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków.
 2. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej – zasady, skutki.
 • Wzruszenie decyzji, z której nie wynikają prawa strony.
 • Wzruszenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo.
 1. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej – zasady, skutki.
 • Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji.
 • Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
 • Forma rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
 • Dopuszczalność wstrzymania wykonania decyzji.
 1. Zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w przedmiocie przebiegu postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r, z uwzględnieniem zmian od 4 maja 2019 r.
 • Obowiązki informacyjne zgodne z RODO – kiedy i jak je wykonywać.
 • Doręczenia.
 • Procedura informowania stron przez organ administracji publicznej o brakach formalnych pism.
 • Uwierzytelnianie kopii dokumentów.
 • Udział stron w postępowaniu dowodowym.
 • Sposoby rozwiązywania sporów (ugoda, mediacja).
 • Decyzje administracyjne.
 • Instytucja milczącego załatwienia sprawy.
 • Prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania.
 • Fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Procedura uzupełnienia postępowania dowodowego.
 • Decyzje administracyjne wydane przez organ II instancji, autokontrola organu.
 • Postępowanie uproszczone.
 1. Najczęściej występujące błędy w interpretacji przepisów w zakresie prawa administracyjnego.
 2. Orzecznictwo sądów administracyjnych.

 

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Sprawdź  nasze  pozostałe  szkolenia  oraz  opinie  uczestników:

Prawo Pracy,  Czas Pracy,  Dokumentacja Pracownicza >>

Płace,  ZFŚS,  Rozliczenia ZUS >>

HR,  ZZL >>

Przetwarzanie danych osobowych w HR,  RODO >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników wcześniejszych szkoleń: 
Podobało mi się:

„Profesjonalizm”,

„Wysoka komunikatywność”,

„Przykłady z życia”,

„Otwarta dyskusja”,

„Zaangażowanie prowadzącego, wiedza, kompetencje i kontakt z uczestnikami”,

„Organizacja jak zwykle na wysokim poziomie”,

„Kazusy”,

„Świetne przygotowanie merytoryczne prowadzącego”,

„Energia”,

„Szerokie spojrzenie na temat”,

„Omówienie wielu przykładów i przepisów”,

„Sposób prowadzenia, przekazania wiedzy”,

„Nie było pytania bez odpowiedzi”,

„Sposób prowadzenia”,

„Uzyskałam wszystkie informacje w tym temacie”,

„Merytoryczne, dynamiczne, możliwość konsultacji”,

„Trudny temat – odniesienie, porównanie dwóch regulacji prawnych”,

„Atmosfera – dotyczy zarówno osób organizujących jak i trenera”,

„Wykładowca bardzo ciekawie omówił tematykę szkolenia”,

„Sposób podejścia prowadzącego do uczestników”,

„Pytania otwarte, dyskusja”,

„Zwięzłość treści”,

„Przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej, zabezpieczenie logistyczne”,

„Materiał bardzo pomocne do wykorzystania w pracy bieżącej”,

„Szkolenie opatrzone przykładami”,

„Wykładowca, sala, jedzenie, kącik kawowy”,

„Zaangażowanie prowadzącego”,

„Prowadzenie wykładów”,

„Formą przekazania wiadomości – zwięźle i na temat”,

„Precyzyjność”,

„Zaangażowanie prowadzącego w odpowiedzi słuchaczy”,

„Komunikacja z prowadzącym”,

„Życiowe podejście do tematu”.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close