PŁACE oraz ROZLICZENIA ZUS – kompleksowy kurs od podstaw

Data:
12-13, 19-20.04.2018
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
4
Cena:
1790 zł + 23% VAT
Prowadzący:
Iwona NOWAK
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS

– kompleksowy kurs od podstaw zakończony certyfikatem

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę edycji kursu przygotowującego do samodzielnej pracy w dziale płac.

Program kursu obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS. Zajęcia prowadzone w sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne występujące w codziennej pracy specjalisty ds. płac.

Korzyści dla uczestników: Dzięki aktywnym metodom zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

Egzamin: Wszyscy chętni mogą przystąpić do egzaminu końcowego sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy.
Ocena z egzaminu (testu pisemnego) zostanie uwidoczniona na certyfikacie ukończenia. Osoby, które nie zdecydują się przystąpić do egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.

Forma zajęć: metoda warsztatowa z elementami prezentacji i wykładu, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń.

 

W programie:

 

 1. Czym jest wynagrodzenie za pracę.
 • Istota wynagrodzenia i rodzaje umów o wykonywanie pracy.
 • Klasyfikacja wynagrodzeń.
 1. Omówienie zasad wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 • Co powinno wchodzić w skład wynagrodzenia zasadniczego.
 • Jakie wyróżniamy składniki wynagrodzenia dodatkowego – deputaty, dodatki, premie i nagrody.
 • Co to jest wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy: a) wynagrodzenie urlopowe, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, b) wynagrodzenie chorobowe, c) wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy.
 1. Zapoznanie z zasadami obliczania niektórych składników wynagrodzenia.
 • Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
 • Czym jest ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
 • Jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem za czas choroby a zasiłkiem  chorobowym
 • Jakie zasady należy stosować przy wyliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
 1. Jakie dokumenty są niezbędne przy naliczaniu wynagrodzeń.
 • Co to jest dokumentacja zarobkowa pracownika.
 • Czym jest karta pracy, karty zarobkowe, karty przychodów, wieloletnie karty przychodów.
 • Jakie są obowiązki pracodawców w zakresie rozliczeń publicznoprawnych.
 1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa.
 • Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac.
 • Czym są przychody.
 • Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Czym są koszty uzyskania przychodu.
 • Jak wyliczyć podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Na co należy zwrócić uwagę przy obliczaniu podstawy do podatku dochodowego.
 • Jak prawidłowo wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy.
 • Prawidłowe ustalenie wynagrodzenia do wypłaty.
 • Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci
 • Jakie są zasady zaokrąglania.
 • Czym jest roczne rozliczenie podatku z urzędem skarbowym.
 • Jak prawidłowo sporządzić PIT-4 R.
 • Jakie są powiązania listy płac z dokumentacją ZUS.
 1. Czym jest dokumentacja i ewidencja składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Jak właściwie wyliczyć narzuty na wynagrodzenia.
 • W jaki sposób prawidłowo określić świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
 1. Istota, dokumentacja i ewidencja księgowa pozapłacowych kosztów pracy.
 • Czym są świadczenia rzeczowe w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Jakie są najczęściej spotykane rzeczowe świadczenia okolicznościowe.
 • Jakie ekwiwalenty pieniężne przewiduje ustawodawca
 • Ekwiwalenty lub ryczałty samochodowe przyznawane pracownikom.
 • Czym są odprawy i odszkodowania pieniężne.
 1. Jakie świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują pracownikom.
 • Jakie są najważniejsze akty prawne dotyczące świadczeń krótkoterminowych.
 • Cechy charakterystyczne zasiłku chorobowego: a) prawo do zasiłku w czasie ubezpieczenia i po ustaniu, b) okres zasiłkowy, c) wysokość świadczenia, d) orzekanie o czasowej niezdolności do pracy, d) dokumentacja do wypłaty.
 • Czym jest świadczenie rehabilitacyjne – prawo i wysokość, dokumentacja.
 • Ważne aspekty zasiłku macierzyńskiego – prawo i wysokość, okres wypłaty, dokumentacja.
 • Zasiłek opiekuńczy – prawo i wysokość, dokumentacja do wypłaty.
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników.
 • Podstawa wymiaru świadczeń dla ubezpieczeń nie będących pracownikami.
 1. Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia wypadkowego.
 • Prawo do świadczeń i dokumentacja do wypłaty.
 • Ustalanie podstawy do wymiaru świadczeń.
 1. Zasady wypłat świadczeń.
 • Terminy wypłat zasiłków.
 • Podmioty zobowiązane do ustalania prawa i wypłaty świadczeń.
 • Decyzje w sprawie prawa do świadczeń i ich wypłaty.
 1. Przedstawienie składników wynagrodzenia bez składek i podatku.
 • Jak właściwie ustalić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Co oznacza ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • Jaki jest moment ustalenia przychodu dla jego opodatkowania i oskładkowania.
 1. Zapoznanie z przychodami wyłączonymi ze składek ZUS oraz ich skutki podatkowe.
 • Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe.
 • Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje).
 • Należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe.
 • Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
 • Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy.
 • Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.
 • Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej.
 • Świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 • Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych narzędzi, w tym własnego telefonu.
 • Ubiór służbowy (umundurowanie).
 • Posiłki dla pracowników.
 • Samochody używane przez pracowników do celów służbowych.
 • Kwota zwrotu kosztów przeniesienia służbowego.
 • Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych.
 • Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS.
 • Świadczenie urlopowe.
 • Zapomogi losowe.
 • Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby.
 • Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy.
 • Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy.
 • Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych.
 • Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
 • Świadczenia wypłacane za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.
 1. Najważniejsze aspekty umów cywilnoprawnych.
 • Jakie są istotne cechy umowy zlecenia i umowy o dzieło.
 • Omówienie kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Co stanowi podstawę wymiaru składek: a) na ubezpieczenia społeczne,  b) na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Czym są przychody, koszty uzyskania i składki z tytułu umów cywilnoprawnych.
 • W jaki sposób prawidłowo określić wysokość i pobór zaliczki na podatek dochodowy.
 • Jak prawidłowo rozliczyć podatnika z urzędem skarbowym.
 1. Ćwiczenia praktyczne obejmujące cały zakres poznanego materiału.
 2. Zadanie egzaminacyjne.

 

 


Cena: 1.790 PLN + 23 % VAT 

Cena: 1.790 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


 

Informacje dodatkowe  pod nr telefonu: 22 668 50 00

 Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Polecamy także:

Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>

Szkolenia Kadry i Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia, Płatnik >>

Szkolenia HR, ZZL >>

Szkolenia Ochrona danych osobowych dla HR,  RODO  >>

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Iwonę NOWAK:

Podobało mi się:

 „Sposób i styl prowadzenia.”

 „Praktyczne podejście, energiczny rytm pracy, profesjonalizm.”

 „Przykłady z życia pomagające zapamiętać wiedzę, umiejscowić ją.”

 „Sposób wykładów, ćwiczenia.”

 „Komunikatywne przekazywanie informacji, wiadomości.”

 „Mała grupa, dobry dojazd.”

 „Praktyczne wykorzystanie wiedzy.”

 „Podobała mi się organizacja szkolenia.”

 „Komunikacja między wykładowcą a uczestnikami.”

 „Atmosfera szkolenia.”

 „Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone w przystępny sposób.”

 „Prowadzenie szkolenia oraz merytoryka wykładowcy.”

 „Wykładowca – niesamowita wiedza i kontakt z uczestnikami.”

 „Warsztatowa metoda szkolenia.”

 „Profesjonalność prowadzącego.”

 „Podejście prowadzącego do realizowanej tematyki i sposób prowadzenia szkolenia.”

 „Praktyczne spojrzenie prowadzącego poparte bogatym doświadczeniem i wiedzą.”

 „Dynamika prowadzenia zajęć.”

 „Sposób prowadzenia, prowadzący, sala szkoleniowa.”

 „Tempo prowadzenia, praktyczne przykłady.”

 „Sposób prowadzenia zajęć, organizacja.”

 „Komunikatywność prowadzącej.”

 „Przygotowanie i sposób prowadzenia przez trenera.”

 „Warsztatowa forma szkolenia.”

 „Prowadząca ma szeroką wiedzę i potrafi w ciekawy sposób przekazać.”

 „Entuzjazm prowadzącej.”

 „Tempo i sposób prowadzenia, dużo przykładów.”

 „Wysoki poziom merytoryczny.”

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close