OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w HR – AKTUALNE PROBLEMY

Data:
19 - 20.11.2024
Miejsce:
Warszawa oraz Online
Ilość dni:
2
Cena stacjonarna:
1390 pln + 23% VAT
Cena online:
990 pln + 23% VAT
Prowadzący:
Jakub SZAJDZIŃSKI
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w DZIALE HR

– AKTUALNE PROBLEMY

 

 19 – 20.11.2024    Warszawa  oraz  online

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest kompleksowe omówienie aktualnej problematyki ochrony
i przetwarzania danych osobowych w dziale HR.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • W jaki sposób żądać danych osobowych od kandydata do pracy oraz jak weryfikować, czy są zgodne z rzeczywistością?
 • Jak rozumieć słowo „niezbędne” z punktu widzenia żądania informacji o wykształceniu i przebiegu zatrudnienia od kandydatów do pracy?
 • Czy można przeprowadzać rekrutacje ukryte w zgodzie z prawem?
 • Kiedy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy, a kiedy takiej zgody nie potrzeba?
 • Jakie dane osobowe można pobierać na etapie zatrudnienia? W jakiej formie je pobierać? W jaki sposób żądać ich potwierdzenia i jak weryfikować, czy są zgodne z rzeczywistością?
 • Co zrobić, jeżeli potrzebujemy większej liczby kategorii danych osobowych, niż pozwalają nam na to przepisy prawa pracy?
 • Kiedy potrzebna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych, a kiedy jej nie potrzebujemy?
 • Gdzie powinny być przechowywane klauzule informacyjne wydawane pracownikom?
 • Jak przetwarzać dane wrażliwe (np. orzeczenia lekarskie, dokumentację medyczną)?
 • Czy i w jaki sposób można udostępniać dane osobowe pracowników na żądanie ze strony podmiotów prywatnych lub publicznych?
 • Jakie dokumenty z perspektywy ochrony danych osobowych należy stworzyć i wdrożyć, aby organizować pracę zdalną w zgodzie z RODO?

Szkolenie prowadzone jest w sposób warsztatowy, w oparciu o liczne przykłady z praktyki.

 

W programie:

 

DANE OSOBOWE.

 1. Nowe rozumienie pojęcia „dane osobowe”.
 2. Szczególne kategorie danych osobowych w myśl RODO w działach personalnych.
  • Dopuszczalność zbierania tzw. danych wrażliwych.
  • Przetwarzanie danych dotyczących karalności.
 3. Pozostałe istotne pojęcia wynikające z RODO.

 

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRACODAWCY.

 1. Zasady przetwarzania danych wynikające z RODO.
 2. Podstawy do przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.
 3. Najważniejsze wymagania dotyczące procedur i zasad zabezpieczania danych osobowych.
 4. Odpowiedzialność za niewłaściwe przetwarzanie i ochronę danych osobowych.

 

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W DZIALE PERSONALNYM.

 1. ZAGADNIENIA FORMALNE.
  • Kto w organizacji i pod jakimi warunkami może mieć dostęp do danych osobowych kandydatów na pracowników i pracowników?
  • Czy wymagane jest upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracownika działu personalnego?
  • Jak powinno wyglądać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracownika działu personalnego?
  • Kiedy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych musi mieć formę pisemną?
  • Jak w praktyce zastosować zasady minimalizacji i ograniczenia przetwarzania danych osobowych i ograniczać przetwarzanie danych osobowych w działach personalnych?
  • Jaka jest różnica między powierzeniem do przetwarzania danych osobowych a udostępnianiem?
  • Komu można powierzyć do przetwarzania dane osobowe pracowników?
  • Komu można udostępniać dane osobowe pracowników?
  • Kiedy pracodawca powinien zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?
  • Jak bezpiecznie przekazywać dane osobowe drogą papierową, a jak elektroniczną?
  • Jakie są najczęstsze incydenty naruszenia danych osobowych, identyfikowane w działach personalnych?
  • W jaki sposób wykonywać pracę, aby unikać incydentów naruszenia danych osobowych?
  • Jak reagować w przypadku zidentyfikowania incydentu naruszenia danych osobowych?
  • W jaki sposób należy reagować w sytuacji udostępnienia nam danych osobowych, do których nie powinniśmy mieć dostępu?
  • Na czym polega naruszenie danych w związku z niewycofaniem dostępu do ZUS PUE dla byłego pracownika?

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI.
  • Jakie dane osobowe można pobierać od kandydata do pracy?
  • W jakiej formie je pobierać?
  • W jaki sposób żądać ich potwierdzenia i jak weryfikować, czy są zgodne z rzeczywistością?
  • Jak rozumieć słowo „niezbędne” z punktu widzenia żądania informacji o wykształceniu i przebiegu zatrudnienia od kandydatów do pracy?
  • Czy można przeprowadzać rekrutacje ukryte w zgodzie z prawem?
  • Czy można weryfikować kompetencje kandydata do pracy u jego poprzednich pracodawców?
  • W jaki sposób zorganizować współpracę z podmiotami pośredniczącymi w zatrudnieniu lub agencjami pośrednictwa pracy?
  • Jak poprawnie spełnić obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy?
  • Kiedy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy, a kiedy takiej zgody nie potrzeba?
  • Kiedy można wykorzystywać dane osobowe do kolejnych rekrutacji?

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY ZATRUDNIENIA.
  • Jakie dane osobowe można pobierać na etapie zatrudnienia? W jakiej formie je pobierać? W jaki sposób żądać ich potwierdzenia i jak weryfikować, czy są zgodne z rzeczywistością?
  • Jakich danych osobowych bezwzględnie nie można przetwarzać na etapie zatrudnienia, a jakie można przetwarzać warunkowo?
  • Jakie dane można wpisać w list intencyjny, a jakie w umowę przedwstępną o pracę?
  • Czy umowa na zastępstwo może zawierać dane osoby zastępowanej na danym stanowisku?
  • Co zrobić, jeżeli potrzebujemy większej liczby kategorii danych osobowych, niż pozwalają nam na to przepisy prawa pracy?
  • Kiedy potrzebna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych, a kiedy jej nie potrzebujemy?
  • Jakie obowiązki nakładają przepisy RODO przy kierowaniu na badania medycyny pracy i szkolenia bhp?
  • Czy zgłoszenie pracownika do ZUS uzasadnia pobranie większej liczby danych osobowych niż wynikające z KP?
  • Czy możemy żądać od pracownika dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość?
  • Czy możemy kserować/skanować dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość?
  • Czy możemy kserować/skanować dokumenty potwierdzające posiadanie określonych umiejętności przez pracownika?
  • Czy w aktach osobowych można przechowywać kopię prawa jazdy pracownika?
  • Czy możemy wykorzystywać fotografie oraz wizerunek pracowników?
  • Czy pracodawca może przetwarzać dane, takie jak prywatny numer telefonu i adres e-mail pracownika?
  • Czy dane podane przez pracownika na potrzeby uczestnictwa w PPK pracodawca może wykorzystać w innych celach?
  • Czy można pytać pracownika o stosunek do służby wojskowej?
  • Jak poprawnie spełnić obowiązek informacyjny wobec pracowników w zakresie przetwarzania ich danych osobowych?
  • Gdzie powinny być przechowywane klauzule informacyjne wydawane pracownikom – w aktach osobowych czy w osobnych teczkach?
  • Jak w praktyce pozyskiwać od pracowników dane na potrzeby ZFŚS? Przez jaki czas mogą one być przetwarzane?
  • Jak przetwarzać dane wrażliwe (np. orzeczenia lekarskie, dokumentację medyczną)? W jakim zakresie je wykorzystywać?
  • Co wpisywać na listach obecności w przypadku absencji pracownika? Czy wskazywanie przyczyny absencji w pracy na liście obecności jest dozwolone?
  • Czy można informować osoby trzecie o zwolnieniu lekarskim pracownika?
  • Jak RODO ma się do danych osobowych zatrudnianych cudzoziemców?
  • Jakie dane osobowe powinno zawierać świadectwo pracy?
  • Czy można przekazywać dane osobowe drogą telefoniczną, np. do banku?
  • Czy i w jaki sposób można udostępniać dane osobowe pracowników na żądanie ze strony podmiotów prywatnych lub publicznych?
  • Jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe w związku z benefitami pracowniczymi?
  • Czy zatrudnione osoby muszą wyrażać zgodę na przekazywanie ich danych do biura rachunkowego?
  • Jak odpowiedzieć na wniosek o usunięcie danych osobowych złożony przez byłego pracownika?
  • W jaki sposób należy umożliwić pracownikom realizację ich praw wskazanych w RODO?
  • Czy należy szkolić pracowników z RODO? Czy jest to dobra praktyka czy obowiązek?
  • W jaki sposób poprawnie prowadzić monitoring wizyjny pracowników? Jakie powinny być zapisy w aktach wewnętrznych dotyczące monitoringu?
  • Jak poprawnie prowadzić monitoring skrzynek elektronicznych pracowników.
  • Jakie powinny być zapisy w aktach wewnętrznych dotyczące monitoringu skrzynek elektronicznych?
  • W jaki sposób korzystać z innych form monitoringu, m.in. z kontroli dostępu do pomieszczeń pracodawcy, GPS, systemów rejestracji czasu pracy, tachografów połączonych z systemami flotowymi?
  • Jak zorganizować i w jaki sposób ustalić zasady ochrony danych osobowych w przypadku wykonywania przez pracownika pracy zdalnej?
  • Jakie dokumenty z perspektywy ochrony danych osobowych należy stworzyć i wdrożyć, aby wprowadzić pracę zdalną w zgodzie z RODO?
  • W jaki sposób powinna być prowadzona wymiana informacji, a także obieg dokumentów (w formie papierowej i elektronicznej) w związku z pracą zdalną?
  • Czy praca zdalna może być wykonywana z wykorzystaniem sprzętu należącego do pracownika?
  • Kiedy i w jakich warunkach może zostać wprowadzona kontrola trzeźwości lub kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu?
  • W jaki sposób wdrożyć formalnie zasady związane z kontrolą trzeźwości pracowników? Jaka dokumentacja jest wymagana z perspektywy ochrony danych osobowych?
  • Jakie obowiązki informacyjne należy spełnić w przypadku prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników?
  • W jaki sposób pracodawca może przetwarzać informacje związane z kontrolą trzeźwości pracowników?
  • Jaki jest sposób postępowania w przypadku niedopuszczenia pracownika do pracy po przeprowadzeniu kontroli trzeźwości?
  • Czy możliwa jest kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu?
  • Czy konieczne jest podawanie przez pracownika szczegółowych danych osobowych lub szczegółowych informacji o stanie zdrowia osoby, której pracownik zapewnia osobistą opiekę lub wsparcie w związku ze zwolnieniem z tytułu siły wyższej lub urlopu opiekuńczego?

 

 Informacje dodatkowe pod nr telefonu   22 668 50 00

 
Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Sprawdź pozostałe nasze szkolenia z obszarów:

Prawo Pracy, Czas Pracy >>

Kadry i Płace >>

HR, ZZL >>

Ochrona Danych Osobowych, RODO >>

Dla Administracji Publicznej >>

Video Szkolenia >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników wcześniejszych szkoleń: 

 Podobało mi się:

„Profesjonalizm”,

„Wysoka komunikatywność”,

„Przykłady z życia”,

„Otwarta dyskusja”,

„Zaangażowanie prowadzącego, wiedza, kompetencje i kontakt z uczestnikami”,

„Organizacja jak zwykle na wysokim poziomie”,

„Kazusy”,

„Świetne przygotowanie merytoryczne prowadzącego”,

„Energia”,

„Szerokie spojrzenie na temat”,

„Omówienie wielu przykładów i przepisów”,

„Sposób prowadzenia, przekazania wiedzy”,

„Nie było pytania bez odpowiedzi”,

„Sposób prowadzenia”,

„Uzyskałam wszystkie informacje w tym temacie”,

„Merytoryczne, dynamiczne, możliwość konsultacji”,

„Trudny temat – odniesienie, porównanie dwóch regulacji prawnych”,

„Atmosfera – dotyczy zarówno osób organizujących jak i trenera”,

„Wykładowca bardzo ciekawie omówił tematykę szkolenia”,

„Sposób podejścia prowadzącego do uczestników”,

„Pytania otwarte, dyskusja”,

„Zwięzłość treści”,

„Przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej, zabezpieczenie logistyczne”,

„Materiał bardzo pomocne do wykorzystania w pracy bieżącej”,

„Szkolenie opatrzone przykładami”,

„Wykładowca, sala, jedzenie, kącik kawowy”,

„Zaangażowanie prowadzącego”,

„Prowadzenie wykładów”,

„Formą przekazania wiadomości – zwięźle i na temat”,

„Precyzyjność”,

„Zaangażowanie prowadzącego w odpowiedzi słuchaczy”,

„Komunikacja z prowadzącym”,

„Życiowe podejście do tematu”.

„Praktyczne ujęcie tematyki”.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close