AKTUALNOŚCI PRAWA PRACY 2022

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

AKTUALNOŚCI PRAWA PRACY

– przegląd niezbędnych stanowisk i wyroków oraz nadchodzących zmian


7 – 8.06.2022   Warszawa  lub  online

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie aktualnych zagadnień prawa pracy w świetle najnowszych oficjalnych stanowisk oraz orzecznictwa.

Ważnym elementem naszego szkolenia będzie przedstawienie nadchodzących zmian.

Zajęcia poprowadzi doświadczona ekspertka prawa pracy Pani Monika FRĄCZEK.

 

W programie:

Nowe obowiązki dla Pracodawców wynikające z Ustawy z 11.03.2022 o obronie Ojczyzny.

Nadchodzące zmiany w prawie pracy.

 • Na jakich zasadach pracownicy mają być dopuszczani do pracy w celu zapobiegania Covid-19? Na jakich zasadach pracownicy mają poddawać się testom?
 • Jak poprawnie opracować i stosować kanał zgłoszeń dla sygnalistów za pośrednictwem którego będą zawiadamiać o naruszeniach prawa?
 • Jakie będą obowiązki związane z nowymi przepisami dotyczącymi kontroli obecności
  w organizmie pracowników alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu? Jak takie kontrole wpłyną na dokumentację pracowniczą i czas pracy?
 • Jak będzie uregulowana praca zdalna, gdy zostanie wprowadzona do Kodeksu pracy?
 • Jakie obowiązki obejmą pracodawców zatrudniających żołnierzy?
 • Jakich jeszcze zmian w prawie pracy należy się spodziewać, w tym w jakim zakresie powinno zostać zmienione prawo pracy w związku z obowiązkiem wdrożenia dyrektywy Work – Life Balance?

 

Stanowiska w zakresie badań profilaktycznych.

 • Czy skierowanie na badanie profilaktyczne może być elektroniczne? Czy orzeczenie o zdolności do pracy może być elektroniczne? (stanowisko resortu pracy i Ministerstwa Zdrowia).
 • Czy podczas kontrolnych badań lekarskich konieczne jest przedstawienie przez pracownika zaświadczenia o zakończeniu leczenia, wystawionego przez lekarza leczącego? (opinia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi).
 • Czy należy w skierowaniu na badania profilaktyczne informować o niepełnosprawności pracownika? (stanowisko resortu pracy, wyrok Sądu Najwyższego, opinia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi).
 • Czy w części A akt osobowych powinny być gromadzone i przechowywane kopie czy oryginały skierowań oraz orzeczeń o zdolności do pracy i od czego to zależy? (stanowisko resortu pracy).
 • Czy można przyjąć pracownika do pracy bez badań wstępnych, jeżeli pokaże np. kopię skierowania na badania od poprzedniego pracodawcy (stanowisko resortu pracy).
 • Czy do okresu choroby, po którym kieruje się na badania kontrolne, wlicza się okres kwarantanny albo izolacji w związku z Covid-19? (stanowisko resortu pracy).
 • Jakie są zasady kierowania na badania okresowe w okresie epidemii Covid-19? (stanowiska: resortu pracy, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, PIP).
 • Czy lekarz medycyny pracy może odmówić przeprowadzenia badania okresowego
  w czasie epidemii Covid-19? (stanowisko Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi).
 • Czy badania okresowe przeprowadzone obecnie trzeba będzie powtórzyć w okresie 180 dni od zakończenia epidemii? Co można zrobić, gdy pracownik nie uzyska orzeczenia o zdolności do pracy? (stanowisko resortu pracy).
 • Jak w poprawny sposób poinformować pracowników, że mają się stawić po skierowanie na badanie okresowe? (stanowisko UODO).
 • Czy można wręczyć wypowiedzenie po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni bez przeprowadzenia badań kontrolnych? (opinia PIP).

 

Stanowiska w zakresie dokumentacji pracowniczej.

 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe?
  (stanowiska UODO oraz resortu pracy).
 • Czy można kopiować do akt osobowych legitymację weterana? (stanowisko UODO).
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające status działacza opozycji antykomunistycznej? (stanowisko UODO).
 • Czy można kopiować orzeczenie o niepełnosprawności? (stanowisko UODO).
 • Czy w części A akt osobowych przechowuje się umowę przedwstępną i list motywacyjny (stanowisko resortu pracy oraz UODO).
 • Czy w części B akt osobowych można gromadzić dokumenty związane ze służbą wojskową pracownika? (stanowisko UODO).
 • Gdzie się umieszcza zgodę na potrącenia składek związkowych? (stanowisko resortu pracy).
 • Czy pracownik może złożyć wiążący wniosek, żeby wydać mu np. elektroniczną kopię jego akt osobowych? (stanowisko resortu pracy).
 • Czy do każdego świadectwa pracy musi być sporządzana dodatkowa informacja dotycząca dokumentacji pracowniczej? Czy są świadectwa pracy, wraz z którymi się takiej informacji nie wydaje? (stanowisko resortu pracy).
 • Czy pracownik ma zwrócić poprzednie świadectwo pracy, jeżeli dostanie nowe
  w wyniku sprostowania poprzedniego? (stanowisko resortu pracy).
 • Co zrobić egzemplarzem świadectwa pracy posiadanym w aktach, jeżeli się wyda nowe świadectwo pracy w wyniku wniosku o sprostowanie? (stanowisko resortu pracy).
 • Czy trzeba przenumerowywać podczęści w części D akt osobowych w związku
  z usunięciem kary porządkowej? (stanowisko PIP).
 • Co robić z karami porządkowymi, gdy pracownik odejdzie z pracy przed upływem roku nienagannej pracy? (stanowisko resortu pracy).
 • Czy trzeba robić audyt dokumentacji pracowniczej? Jakie dokumenty trzeba usuwać? (stanowisko UODO).
 • Jak się postępuje z nieaktualnymi danymi w kwestionariuszach osobowych? (stanowisko resortu pracy).
 • Czy jeżeli akta osobowe są papierowe to można założyć do nich podczęści elektroniczne (na dokumenty, które wpływają do pracodawcy, jako elektroniczne)? (stanowisko resortu pracy).
 • Czy można mieć podczęści w aktach osobowych tylko dla niektórych pracowników albo różne podczęści dla różnych kategorii pracowników? (stanowisko resortu pracy).
 • Czy w umowie o pracę zawartej na zastępstwo podaje się imię i nazwisko osoby zastępowanej? A jeśli nie imię i nazwisko – to jakie dane? (stanowisko resortu pracy i UODO).
 • Czy trzeba mieć zgodę osoby zawiadamianej o wypadku na przetwarzanie jej danych osobowych? (stanowisko resortu pracy).
 • Jakie są zasady przetwarzania danych w zakresie dokumentowania wyznania w związku z wyznaczeniem dni i czasu wolnego z tytułu obchodzonych świąt? (stanowisko UODO).

 

Stanowiska resortu pracy w zakresie czasu pracy.

 • Jakie dane wpisuje się w uproszczonej ewidencji czasu pracy np. pracownika pracującego w zadaniowym czasie pracy?
 • Czy wymiar absencji musi być koniecznie podawany w ewidencji czasu pracy
  w godzinach, czy może też być podany w dniach?
 • Czy nadgodziny spowodowane awarią wlicza się do średniotygodniowego limitu godzin nadliczbowych?
 • Jak bardzo elastycznie można zdefiniować porę nocną oraz niedzielę i święto
  u danego pracodawcy?
 • Czy można odwołać zgodę na łączenie przerw na karmienie dziecka piersią
  w trakcie pracy zdalnej?
 • Czy kadra kierownicza może odebrać czas wolny za nadgodziny?
 • Czy oddanie czasu wolnego za nadgodziny zapewni odpoczynek tygodniowy?
 • Jak poprawnie wzywać do pracy w dni wolne, żeby nie naruszyć okresu odpoczynku tygodniowego?
 • Czy można płacić ryczał za nadgodziny wypracowane w trakcie pracy zdalnej?
 • Gdzie przechowywać ewidencje czynności wykonanych w trakcie pracy zdalnej?
 • Jak powinna być sformułowana i odczytywana zgoda lekarza na niestosowanie ograniczeń w zakresie czasu pracy do pracownika ze stopniem niepełnosprawności?
 • Jaki jest okres rozliczeniowy obowiązujący pracownika niepełnosprawnego?
 • Jak zapewniać odpoczynek w razie podróży służbowej w porze nocnej?
 • Czy można zaokrąglać godziny w ewidencji czasu pracy? (wyrok Sądu Najwyższego).

 

Stanowiska w zakresie urlopów wypoczynkowych.

 • Czy należy zmuszać do wykorzystania 14 dni kalendarzowych wypoczynku? (stanowisko PIP).
 • Czy możliwy jest urlop wypoczynkowy w czasie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych? (stanowisko resortu pracy).
 • Czy można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, zanim wykona on badania kontrolne? (opinia PIP).
 • Jak prawidłowo ustalać proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego? (stanowiska resortu pracy).
 • Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego między datą podpisania porozumienia, a ustania zatrudnienia?
 • Na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia? Ile urlopu bieżącego, a ile zaległego można udzielić?
 • Czy można udzielić urlopu w okresie wypowiedzenia, gdy to pracownik wypowiedział umowę o pracę? Czy pracownik może nie zgodzić się na wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia?
 • Czy można zmusić do urlopu wypoczynkowego po poinformowaniu, że po zakończeniu umowy terminowej nie zostanie zawarta kolejna umowa o pracę?

 

Stanowiska dotyczące uprawnień krwiodawców oraz zwolnień od pracy z innych tytułów.

 • Jakie są uprawnienia krwiodawców w okresie epidemii Covid-19? Jak powinno wyglądać poprawne dokumentowanie faktu oddania krwi lub jej składników?
  Czy można trzymać w dokumentacji pracowniczej zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa o oddaniu krwi przez pracownika (stanowisko UODO).
 • Ile czasu trwa dzień/dni wolne? Ile wolnego w praktyce otrzyma pracownik zmianowy, który oddał krew? (stanowisko Narodowego Centrum Krwi).
 • Jak powinna wyglądać procedura zwolnienia się na oddanie krwi? Kto decyduje o dacie oddania krwi – pracodawca, czy pracownik (stanowisko Narodowego Centrum Krwi).
 • Na jakich zasadach zwalnia się pracowników na szczepienia przeciwko Covid-19? (stanowisko resortu pracy).
 • Czy dodatkowe świadczenia dla zaszczepionych to dyskryminacja? (stanowisko PIP).
 • Jakie świadczenie dla zaszczepionych może być bonusem? (stanowisko PIP).
 • Czy PIP będzie karał pracodawców, którzy zmuszali do szczepień? (stanowisko PIP).
 • Na jakie śluby przysługuje urlop okolicznościowy? (stanowisko PIP).
 • Jak postępować z dokumentami dotyczącymi urlopów okolicznościowych? (stanowisko UODO).
 • Czy wniosek o urlop okolicznościowy może być przechowywany razem z wnioskami o urlop wypoczynkowy, w aktach osobowych lub w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy?

 

Stanowiska i wyroki dotyczące uprawnień rodzicielskich.

 • Czy pracownik na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim może brać udział
  w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe (stanowisko resortu pracy).
 • Jak się liczy czas trwania ciąży w sytuacji przedłużenia się umowy o pracę do dnia porodu? (orzecznictwo Sądu Najwyższego).
 • Na jakich zasadach odbywa się powrót do pracy po urlopie rodzicielskim i dopuszczenie do pracy na innym stanowisku? (orzecznictwo Sądu Najwyższego).
 • Czy można pracować na część etatu w trakcie urlopu macierzyńskiego u innego pracodawcy? (orzecznictwo Sądu Najwyższego).
 • Jak poprawnie ustalić wynagrodzenie pracownika powracającego po urlopie wychowawczym? (orzecznictwo Sądu Najwyższego).

 

Praktyczne orzecznictwo.

 • Czy pracodawca może różnicować wynagrodzenia ze względu na położenie placówki handlowej lub usługowej? (wyrok TS UE).
 • Czy pracodawca może zakazać noszenia widocznych symboli religijnych lub światopoglądowych? (wyrok TS UE).
 • Czy można zmienić rodzaj umowy o pracę na mocy porozumienia? Kiedy zgoda pracownika na zmianę rodzaju umowy o pracę będzie bezskuteczna?
 • Czy wola stron decyduje co do rodzaju podstawy prawnej wykonywania pracy (umowa o pracę czy umowa zlecenia)?
 • Czy kierownik musi egzekwować przestrzegania zasad współżycia społecznego przez swoich podwładnych?
 • Czy można zwolnić za polubienie określonych wpisów w portalach społecznościowych?
 • Czy w przypadku wypowiedzenia zmieniającego trzeba podać kryteria doboru do tego wypowiedzenia?
 • Co może być kryterium doboru do zwolnienia lub wypowiedzenia zmieniającego i jakie kryteria brać pod uwagę w pierwszej kolejności?
 • Czy można zwolnić za niezaakceptowanie porozumienia zmieniającego warunki zatrudnienia zaproponowanego przez pracodawcę?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie za przewinienie z poprzedniego stosunku pracy u tego samego pracodawcy?
 • Jak się odróżnia porzucenie pracy od zwolnienia się bez wypowiedzenia?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie za opóźnienie w zgłoszeniu gotowości do pracy i nieinformowaniu o posiadaniu zwolnienia lekarskiego?
 • Czy powierzenie pracy na 3 miesiąca pod koniec roku i na 3 miesiące na początku kolejnego roku kalendarzowego to nadużycie?
 • Jakie stanowisko pracy można zaproponować pracownikowi, który został zwolniony z art. 53 Kodeksu pracy i chce wrócić do pracy?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie z powodu rażącego niedbalstwa?
 • Czy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie, jeżeli nie był wcześniej karany karami porządkowymi?
 • Czy kadra kierownicza musi zwracać pracownikom uwagę na nieprawidłowe zachowanie?
 • Czy możliwa jest blankietowa zgoda na potrącenia z wynagrodzenia?

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Sprawdź  nasze  pozostałe  szkolenia  oraz  opinie  uczestników:

Prawo Pracy,  Czas Pracy,  Dokumentacja Pracownicza >>

Płace,  ZFŚS,  Rozliczenia ZUS >>

HR,  ZZL >>

Ochrona Danych Osobowych w HR,  Kompleksowy Kurs ODO i RODO >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie z poprzednich szkoleń p. Moniki Frączek:

 • „Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.”
 • „Szkolenie jest bardzo dobrze zorganizowane, prowadzący kompetentny, ciekawie prowadzi zajęcia.”
 • „Osoba prowadząca szkolenie.”
 • „Styl prowadzenia szkolenia.”
 • „Konkretne odpowiedzi i bardzo dobra znajomość.”
 • „Duża ilość praktycznych przykładów.”
 • „Kompetencja i doświadczenie wykładowcy, ciekawe kazusy.”
 • „Powoływanie się na orzecznictwo.”
 • „Dopasowanie trenera do grupy, sposób prowadzenia.”
 • „Komunikatywność wykładowcy.”
 • „Wiedza prowadzącego, tempo szkolenia, tematyka.”
 • „Bardzo czytelny sposób prowadzenia prowadzącego.”
 • „Zrozumiale i prostym językiem przedstawione zagadnienia oraz z przykładami.”
 • „Dobry prowadzący i obsługa szkolenia.”
 • „Sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę.”
 • „Wysoki poziom przekazywanej wiedzy przez prowadzącego.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia, rzeczowe przykłady.”
 • „Organizacja szkolenia idealna, bez zarzutu.”
 • „Organizacja, sposób prowadzenia.”
 • „Prosty sposób omawiania zagadnień.”
 • „Bardzo jasno i na przykładach przedstawiano poszczególne sytuacje.”
 • „Elastyczny sposób prowadzenia szkolenia dostosowany do sugestii uczestników.” 
 • „Konkretnie, szczegółowo.” 
 • „Przekazywanie wiedzy przez prowadzącego.” 
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – mobilizowanie uczestników do myślenia i udzielania odpowiedzi.”
 • „Forma prowadzenia szkolenia.”
 • „Kontakt prowadzącego z uczestnikami.”
 • „Sposób prowadzenia szkolenia – dynamika, ekspresja, przykłady z życia.”
 • „Odpowiadanie na pytania uczestników.”
 • „Zawartość merytoryczna przekazanych materiałów.”
 • „Czas trwania szkolenia, forma warsztatów.”
 • „Podejście aktywizujące osoby prowadzącej szkolenie.”
 • „Przygotowanie prowadzącego.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close