DOKUMENTACJA PRACOWNICZA OD A DO Z

Data:
17 - 18.09.2018
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
2
Cena:
1100 zł + 23% VAT
Prowadzący:
Monika FRĄCZEK
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z

– W ŚWIETLE OSTATNICH JAK I NADCHODZĄCYCH ZMIAN

– jak ją prowadzić bez błędów

Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, obejmującym najważniejsze rodzaje dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników.

Szkolenie uwzględnia obecny stan prawny oraz obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. zmiany w zasadach wypełniania i wydawania świadectwa pracy, a także pomaga przygotować się na zmiany w zakresie pozyskiwania danych i dokumentów od kandydatów do pacy i nowych pracowników w związku z nowymi regulacjami prawnymi, które wejdą w życie od 25 maja 2018 r. oraz bardzo istotne zmiany dotyczące technicznego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, których należy spodziewać się od 1 stycznia 2019 r.

W ramach szkolenia omówione zostaną także planowane kolejne, drobniejsze już zmiany dotyczące świadectw pracy.

Szczególnie istotne dokumenty, takie jak np. świadectwo pracy, umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia czy też wypowiedzenie definitywne i zmieniające prezentowane są „krok po kroku”, tj. w rozbiciu na poszczególne rubryki oraz w formach warsztatowych.

Program, oprócz najnowszych zmian prawnych, uwzględnia również aktualne interpretacje urzędowe i bieżące orzecznictwo.

 

W programie:

 

 1. Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza.
 • Dane i dokumenty, które obecnie mogą być pozyskiwane w procesie zatrudnienia (zakaz nieadekwatnego pozyskiwania danych osobowych).
 • Stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych.
 • Sytuacje, w których dopuszczalne jest pozyskiwanie danych o ciąży i karmieniu piersią.
 • Postępowanie z wybranymi dokumentami, m.in.: zasady postępowania z CV dostarczanymi przez osoby ubiegające się o zatrudnienie, dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności (planowane zmiany od 25 maja br.), referencje i zdjęcia pracowników.
 • Nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie od 25 maja br. rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w szczególności: nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i nowych pracowników, nowe przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zakres przedmiotowy nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Dokumenty, które mogą poprzedzać zawarcie umowy o pracę: list intencyjny oraz umowa przedwstępna.
 • Dokumentowanie stażu pracy za granicą u zagranicznego pracodawcy.
 • Dokumentowanie uzyskania tytułu naukowego doktora.
 • Dokumentowanie posiadania statusu osoby niepełnosprawnej.
 • Dokumentowanie okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz innych okresów niewykonywania pracy na podstawie umowy o pracę, które mają wpływ na uprawnienia pracownicze.

 

 1. Zasady prowadzenia akt osobowych – w obecnym stanie prawnym.
 • Wymogi prawne w zakresie numeracji, chronologii, wykazów oraz kopiowania dokumentacji.
 • Postać dokumentów gromadzonych w aktach osobowych.
 • Obowiązek tłumaczenia gromadzonych dokumentów na język polski.
 • Problematyka spóźnionego doniesienia dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i inne uprawnienia pracownicze.
 • Akta osobowe pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy na podstawie kilku umów.

 

 1. Dokumentacja profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń bhp i oceny ryzyka zawodowego.
 • Dokumentowanie skierowanie na badania profilaktyczne oraz zasady przetwarzania dokumentów potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy.
 • Honorowanie orzeczeń lekarskich po zmianie przepisów oraz zaświadczeń o szkoleniu bhp z poprzedniego miejsca prac (planowane zmiany od 25 maja br.).
 • Dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp (planowane zmiany odnośnie zmniejszenia liczby szkoleń na wskazanych stanowiskach pracy).

 

 1. Dokumentowanie zawarcia umowy o pracę albo potwierdzanie warunków zatrudnienia.
 • Rodzaje umów o pracę i ograniczenia związane z poszczególnymi rodzajami umów.
 • Omówienie pomocniczego wzoru druku umowy o pracę, wypełnienie poszczególnych rubryk umowy o pracę krok po kroku.
 • Zasady korzystania z umów o pracę na okres próbny.
 • Dokumentowanie zawarcia limitowanych i nielimitowanych umów na czas określony, w tym najistotniejsze postanowienia umów na zastępstwo.
 • Dopuszczalność stosowania dodatkowych klauzul w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia).
 • Dokumentowanie zawarcia umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy.

 

 1. Dokumenty dodatkowo potwierdzające warunki zatrudnienia pracownika.
 • Zakres czynności (zakres obowiązków).
 • Informacja o warunkach zatrudnienia (wypełnianie tego dokumentu krok po kroku, informacja w formie opisowej oraz poprzez odesłanie do podstawy prawnej, aktualizacja informacji w świetle aktualnych stanowisk PIP i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).
 • Dokumentowanie zapoznania się z Regulaminem pracy oraz innymi regulaminami, kodeksami i strategiami obowiązującymi u danego pracodawcy
  (z uwzględnieniem planowanych zmian dotyczących obowiązku wprowadzania kodeksów etycznych).
 • Dokumentowanie wymogu poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu i wolnych miejscach pracy.

 

 1. Dokumentowanie korzystania przez pracownicę albo pracownika z uprawnień rodzicielskich.
 • Dokumentowanie wystąpienia o urlop macierzyński (na warunkach urlopu macierzyńskiego), rodzicielski, ojcowski oraz wychowawczy.
 • Dokumentowanie wystąpienia o obniżenie wymiaru etatu w okresie bycia uprawnionym do urlopu wychowawczego.
 • Dokumentowanie rezygnacji z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich.
 • Dokumenty, które muszą zostać dołączone do wniosku pracownika albo pracownicy.
 • Terminy składania wniosków.
 • Dokumentowanie tzw. wolnego na opiekę nad dzieckiem – zalecany sposób przygotowywania wzoru wniosku.
 • Nowe wnioski i dokumenty dołączane przez niektórych pracowników – rodziców w związku z uprawnieniem do ułatwionego korzystania z telepracy i elastycznych rozwiązań z zakresu czasu pracy (zgodnie ze zmianami planowanymi od 1 lutego 2018 r.).

 

 1. Dokumentacja kar porządkowych.
 • Wymogi formalne dla skutecznego wymierzenia kary.
 • Zacieranie kary porządkowej w aktach osobowych.
 • Wątpliwości na temat dopuszczalności umieszczania w aktach osobowych notatek wskazujących na nieprawidłowości ze strony pracownika (wyjaśnienia zgodne z orzecznictwem sądowym).

 

 1. Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej.
 • Sposoby udokumentowania powierzenia mienia.
 • Dokumentowanie zawarcia umowy o odpowiedzialności materialnej.

 

 1. Dokumentacja w zakresie ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji.
 • Dokumentowanie zgody bądź inicjatywy pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika (przykładowe wzory postanowień).
 • Dokumentowanie zawarcia porozumienia umożliwiającego stosowanie tylko wybranych form wsparcia pracownika w nauce.

 

 1. Zmiana treści umowy o pracę.
 • Dokumentowanie zawarcia porozumienia zmieniającego.
 • Dokumentowanie zawarcia wypowiedzenia warunków pracy i płacy – w tym wskazywanie przyczyny oraz ustalanie dokładnej daty połowy okresu wypowiedzenia.

 

 1. Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i innych nieobecności w pracy.
 • Dokumentowanie wystąpienia i udzielenia urlopu (w tym forma wniosku).
 • Rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy.

 

 1. Dokumentacja w zakresie zajęć komorniczych.
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika objętego egzekucją komorniczą.
 • Informowanie komornika o wynagrodzeniu pracownika.

 

 1. Dokumentowanie ustania stosunku pracy (przykładowe wzory dokumentów).
 • Dokumentowanie rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – dopuszczalne formy złożenia oświadczenia woli.
 • Dokumentowanie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, w tym: treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu, notatka z podpisem świadka wypowiedzenia, ustalanie długości okresu wypowiedzenia.
 • Dokumentowanie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – wybrane najistotniejsze kwestie związane z formułowaniem oświadczenia o zwolnieniu oraz doręczaniem go pracownikowi.
 • Dokumentowanie wygaśnięcia stosunku pracy.
 • Dokumentowanie poprawnego pouczenia o prawie odwołania się do sądu pracy.
 • Prawidłowa umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

 

 1. Świadectwo pracy – zasady prawidłowego wydawania i wypełnienia z uwzględnieniem nowo wprowadzonych przepisów oraz wykładni, a także dalszych planowanych zmian.
 • Możliwości wyboru wzoru świadectwa pracy.
 • Zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy.
 • Zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (postać papierowa albo elektroniczna wniosku).
 • Zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich – praktyczne przykłady wypełnienia świadectwa pracy.
 • Zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom, w tym także świadectwa pracy po zmarłym pracowniku.
 • Terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego oraz na uzupełnienie świadectwa pracy.
 • Obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody (dotyczącej ustania zatrudnienia).
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące ewentualnego prostowania świadectwa pracy po upływie terminu albo z inicjatywy pracodawcy (z powodu braku przepisów powszechnie obowiązujących).
 • Zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią.
 • Planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy, mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy, w tym wprowadzenie wydłużonych terminów na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę oraz do sądu pracy, mandat za niewydanie świadectwa pracy w terminie.

 

 1. Przechowywanie dokumentów gromadzonych w aktach osobowych pracowników – zgodnie z obecnym stanem prawnym.

 

 1. Planowane zmiany dotyczące zasad prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej (druk sejmowy 1995).
 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników, długość przechowywania akt osobowych pracowników w zależności od daty nawiązania stosunku pracy.
 • Dodatkowe informacje, które pracodawcy będą musieli dawać pracownikom razem ze świadectwem pracy.
 • Zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie.
 • Zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji na elektroniczną (obowiązek ich zwrócenia pracownikowi oraz byłemu pracownikowi).
 • Zasady zapewniania ochrony i poprawnego prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.
 • Prawo pracownika oraz byłego pracownika do żądania kopii dokumentacji oraz zasady poprawnego jej sporządzania.

 

 1. Kontrole PIP w zakresie prowadzenia akt osobowych – nieprawidłowości jakie wskazują inspektorzy PIP.

 

 1. Dokumentacja czasu pracy.
 • Lista obecności – jakie informacje mogą być w niej zawarte.
 • Rejestracja wyjść prywatnych pracowników.
 • Karta ewidencji czasu pracy (planowane nowe regulacje dotyczącej jej prowadzenia i przechowywania).

 


Cena: 1100 PLN + 23 % VAT 

Cena: 1100 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Inne szkolenia z tego zakresu:

CZAS PRACY od A do Z – kompleksowy kurs od podstaw

CZAS PRACY DLA PRAKTYKÓW – warsztaty 2 dniowe

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC – jak prawidłowo planować i rozliczać

PRAWO PRACY z mec. Anną TELEC

PRAWO PRACY – ostatnie zmiany i praktyka stosowania

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

Szczegóły w zakładce Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>


Polecamy także:

Szkolenia Kadry i Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia, Płatnik >>

Szkolenia HR, ZZL >>

Szkolenia Ochrona danych osobowych dla HR,  RODO  >>

 

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Monikę FRĄCZEK:
Podobało mi się:

„Odpowiednie tempo przekazywania informacji – łączenie z konkretnymi przepisami”,

„Bardzo przystępny język prowadzącej, ciekawe praktyczne przykłady”,

„Tematy były przekazane bardzo obrazowo”,

„Połączenie teorii z przykładami praktycznymi”,

„Sposób prowadzenia zajęć, omawianie zagadnień na przykładach”,

„Treści, organizacja, lunch, kawa itp.”,

„Pani ciekawie, konkretnie przekazała informacje”,

„Przygotowane materiały”,

„Kameralna grupa”,

„Zakres szkolenia, sposób prowadzenia szkolenia, mała grupa”,

„Kompetencja, jasność przekazanych informacji, szkolenie na wysokim poziomie”,

„Forma, głównie przygotowanych materiałów, orzecznictwa itp., przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w pracy zawodowej,

„Przygotowanie merytoryczne, techniczne”,

„Elementy ćwiczeniowe”.

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close