DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z – NADCHODZĄCE ZMIANY

Data:
17 - 18.09.2018
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
2
Cena:
1100 zł + 23% VAT
Prowadzący:
Monika FRĄCZEK
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH


DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z

– NADCHODZĄCE ZMIANY

Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, obejmującym najważniejsze rodzaje dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników.

Szkolenie uwzględnia obecny stan prawny oraz nadchodzące zmiany w zakresie pozyskiwania danych i dokumentów od kandydatów do pracy i nowych pracowników w związku z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzanymi ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, oraz bardzo istotne zmiany dotyczące technicznego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Szczególnie istotne dokumenty, takie jak np. świadectwo pracy, umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia czy też wypowiedzenie definitywne i zmieniające prezentowane są „krok po kroku”, tj. w rozbiciu na poszczególne rubryki oraz w formach warsztatowych.

 

W programie:

 1. Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza.

 • Nowe dokumenty informacyjne tworzone w związku z rekrutacją na dane stanowisko – przykładowe wzory dokumentów.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych odpowiadająca wymaganiom RODO i przypadki, w których powinna być uzyskiwana.
 • Dokumenty z zakresu RODO, których tworzenie/prowadzenie zazwyczaj wymaga współpracy z działem kadr.
 • Dokumentowanie współpracy z Inspektorem Ochrony Danych.
 • Dokumentowanie stosowania monitoringu zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz nową wykładnią UODO (dokumenty wręczane nowym pracownikom).
 • Nadchodzące zmiany w przepisach krajowego prawa pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, w tym zasady pozyskiwania danych na potrzeby zfśs czy o niepełnosprawności.
 • Zasady poprawnego tworzenia upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Problematyka kwestionariuszy osobowych po zmianie przepisów.
 • Nadchodzący obowiązek dokonywania przeglądu danych osobowych (dokumentów zawierających takie dane).
 • Problematyka przetwarzania danych szczególnych (np. o niekaralności).
 • Problematyka przetwarzania zdjęć pracowników i kandydatów do pracy.

 1. Dokumentacja profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń bhp i oceny ryzyka zawodowego.

 • Dokumentowanie skierowanie na badania profilaktyczne oraz zasady przetwarzania dokumentów potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy.
 • Honorowanie orzeczeń lekarskich po zmianie przepisów oraz zaświadczeń o szkoleniu bhp z poprzedniego miejsca pracy.
 • Nowe przepisy dotyczące przyjścia do pracy z ważnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy.
 • Dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp(planowane zmiany odnośnie zmniejszenia liczby szkoleń na wskazanych stanowiskach pracy).
 1. Dokumentowanie zawarcia umowy o pracę albo potwierdzanie warunków zatrudnienia.

 • Rodzaje umów o pracę i ograniczenia związane z poszczególnymi rodzajami umów.
 • Omówienie pomocniczego wzoru druku umowy o pracę, wypełnienie poszczególnych rubryk umowy o pracę krok po kroku z uwzględnieniem nadchodzących zmian.
 • Zasady korzystania z umów o pracę na okres próbny.
 • Dokumentowanie zawarcia limitowanych i nielimitowanych umów na czas określony, w tym najistotniejsze postanowienia umów na zastępstwo.
 • Dopuszczalność stosowania dodatkowych klauzul w umowach o pracę (np. o poufności wynagrodzenia).
 • Dokumentowanie zawarcia umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy.
 1. Dokumenty dodatkowo potwierdzające warunki zatrudnienia pracownika.

 • Zakres czynności (zakres obowiązków).
 • Informacja o warunkach zatrudnienia (wypełnianie tego dokumentu krok po kroku, informacja w formie opisowej oraz poprzez odesłanie do podstawy prawnej, aktualizacja informacji w świetle aktualnych stanowisk PIP i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).
 • Dokumentowanie zapoznania się z Regulaminem pracy oraz innymi regulaminami, kodeksami i strategiami obowiązującymi u danego pracodawcy (w tym konieczność poprawienia treści Regulaminu w związku z tym, że od 1 grudnia 2018 r. wydawane będą tylko e-zwolnienia).
 • Dokumentowanie wymogu poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu i wolnych miejscach pracy.
 1. Wybrane dokumenty dotyczące korzystania przez pracownicę albo pracownika z uprawnień rodzicielskich.

 • Dokumentowanie tzw. wolnego na opiekę nad dzieckiem – zalecany sposób przygotowywania wzoru wniosku.
 • Nowe wnioski składane niektórych pracowników – rodziców w związku z uprawnieniem do ułatwionego korzystania z telepracy i elastycznych rozwiązań z zakresu czasu pracy (zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 6 czerwca 2018 r.).
 • Planowane nowe wnioski o skrócony wymiar czasu pracy dla pracownika – rodzica dziecka w wieku do lat 15.
 1. Dokumentacja kar porządkowych.

 • Tworzone dokumenty i zasady ich usuwania z akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią.
 1. Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej.

 • Sposoby udokumentowania powierzenia mienia.
 • Dokumentowanie zawarcia umowy o odpowiedzialności materialnej.
 1. Dokumentacja w zakresie ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji.

 • Dokumentowanie zgody bądź inicjatywy pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika (przykładowe wzory postanowień).
 • Dokumentowanie zawarcia porozumienia umożliwiającego stosowanie tylko wybranych form wsparcia pracownika w nauce.
 1. Zmiana treści umowy o pracę.

 • Dokumentowanie zawarcia porozumienia zmieniającego.
 • Dokumentowanie zawarcia wypowiedzenia warunków pracy i płacy – w tym wskazywanie przyczyny oraz ustalanie dokładnej daty połowy okresu wypowiedzenia.
 1. Dokumentacja w zakresie nieobecności w pracy.

 • Rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy.
 1. Dokumentacja w zakresie zajęć komorniczych.

 • Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika objętego egzekucją komorniczą – zgodnie z przepisami i wykładnią.
 1. Dokumentowanie ustania stosunku pracy (przykładowe wzory dokumentów).

 • Dokumentowanie rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – dopuszczalne formy złożenia oświadczenia woli.
 • Dokumentowanie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, w tym: treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu, notatka z podpisem świadka wypowiedzenia, ustalanie długości okresu wypowiedzenia.
 • Dokumentowanie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – najnowsze orzecznictwo dotyczące doręczania oświadczenia woli o zwolnieniu pracownikowi, który jest nieobecny w miejscu pracy.
 • Dokumentowanie wygaśnięcia stosunku pracy.
 • Dokumentowanie poprawnego pouczenia o prawie odwołania się do sądu pracy.
 • Prawidłowa umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 1. Świadectwo pracy – zasady prawidłowego wydawania i wypełnienia.

 • Zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy.
 • Zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (postać papierowa albo elektroniczna wniosku).
 • Zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich – praktyczne przykłady wypełnienia świadectwa pracy.
 • Zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom, w tym także świadectwa pracy po zmarłym pracowniku.
 • Terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego oraz na uzupełnienie świadectwa pracy.
 • Obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody (dotyczącej ustania zatrudnienia).
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące ewentualnego prostowania świadectwa pracy po upływie terminu albo z inicjatywy pracodawcy (z powodu braku przepisów powszechnie obowiązujących).
 • Zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią.

 1. Przechowywanie dokumentów gromadzonych w aktach osobowych pracowników – zgodnie z obecnym stanem prawnym, który będzie obowiązywał tylko do 31 grudnia 2018 r.

 2. Kontrole PIP w zakresie prowadzenia akt osobowych – nieprawidłowości jakie wskazują inspektorzy PIP do 31 grudnia 2018 r.

   

 3. Nadchodzące nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.

 • Uzależnienie długości przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy.
 • Dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o terminie przechowywania ich dokumentacji (okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (przykładowy wzór informacji).
 • Obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby) – zasady sporządzania takich kopii.
 • Dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną – obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłemu pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni.
 • Konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie).
 1. Dokumentacja czasu pracy.

 • Lista obecności – jakie informacje mogą być w niej zawarte.
 • Rejestracja wyjść prywatnych pracowników.
 • Karta ewidencji czasu pracy (nadchodzące nowe regulacje dotyczącej jej prowadzenia i przechowywania).

 

 


Cena: 1.100 PLN + 23 % VAT 

Cena: 1.100 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Inne szkolenia z tego zakresu:

CZAS PRACY od A do Z – kompleksowy kurs od podstaw

CZAS PRACY DLA PRAKTYKÓW – warsztaty 2 dniowe

PRAWO PRACY z mec. Anną TELEC

PRAWO PRACY – ostatnie zmiany i praktyka stosowania

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

Szczegóły w zakładce Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>


Polecamy także:

Szkolenia Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia >>

Szkolenia HR, ZZL >>

Szkolenia Ochrona danych osobowych dla HR,  RODO  >>

 

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez Panią Monikę FRĄCZEK:
Podobało mi się:

„Odpowiednie tempo przekazywania informacji – łączenie z konkretnymi przepisami”,

„Bardzo przystępny język prowadzącej, ciekawe praktyczne przykłady”,

„Tematy były przekazane bardzo obrazowo”,

„Połączenie teorii z przykładami praktycznymi”,

„Sposób prowadzenia zajęć, omawianie zagadnień na przykładach”,

„Treści, organizacja, lunch, kawa itp.”,

„Pani ciekawie, konkretnie przekazała informacje”,

„Przygotowane materiały”,

„Kameralna grupa”,

„Zakres szkolenia, sposób prowadzenia szkolenia, mała grupa”,

„Kompetencja, jasność przekazanych informacji, szkolenie na wysokim poziomie”,

„Forma, głównie przygotowanych materiałów, orzecznictwa itp., przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w pracy zawodowej,

„Przygotowanie merytoryczne, techniczne”,

„Elementy ćwiczeniowe”.

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close