Konferencja: PRAWO PRACY 2017/2018 oraz KOLEJNE WAŻNE ZMIANY dla HR

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

UWAGA: Lista uczestników konferencji w dniach 17 – 18.10 została zamknięta
– BRAK MIEJSC.

Zainteresowanych poniższą tematyką zapraszamy na kolejny termin konferencji tj. 13 – 14.12.2017,

proszę kliknąć w link aby zapoznać się z programem konferencji grudniowej >>

 

Konferencja

PRAWO PRACY 2017 / 2018

oraz

KOLEJNE WAŻNE ZMIANY dla HR


Warszawa, 17 – 18.10.2017,  Hotel Marriott*****

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji, której celem jest przedstawienie aktualnych problemów występujących w pracy działów HR.

Podobnie jak w poprzednich edycjach tak i tym razem skupimy się na:

 • aktualnych problemach prawno-pracowniczych w kontekście ostatnio dokonanych zmian,
 • przedstawieniu zmian wchodzących w życie w 2018 roku,
 • najnowszych interpretacji oraz orzecznictwa.


W programie przewidujemy następujące zagadnienia:

 • ZMIANY W PRZEPISACH JAKICH NALEŻY SIĘ SPODZIEWAĆ W 2018 ROKU.
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW I PRACOWNIKÓW w 2018 roku
  – CZY CZEKA NAS REWOLUCJA ?
 • EMERYTURY 2017 – ZMIANY OD 1 PAŹDZIERNIKA A OBOWIĄZKI PRACODAWCY.
 • OCHRONA PRZEDEMERYTALNA W KONTEKŚCIE ZMIAN W PRZEPISACH.
 • ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018.
 • JAKĄ FORMĘ ZATRUDNIENIA WYBRAĆ PO OSTATNICH ZMIANACH – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE.
 • PRACA ZDALNA – JAK PRAWIDŁOWO JĄ ORGANIZOWAĆ.
 • PROCEDURY ANTYMOBBINGOWE I ANTYDYSKRYMINACYJNE – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.
 • CZAS PRACY –  TRUDNE SYTUACJE.
 • ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ – O CO NALEŻY ZADBAĆ.

 

Do omówienia poszczególnych tematów zaprosiliśmy ekspertów praktyków, w znakomitej większości znanych doskonale Państwu z naszych poprzednich konferencji.

                              

 

Poniżej przedstawiam szczegółowy program konferencji.

Zapraszam do uczestnictwa i mam nadzieję do zobaczenia,
serdecznie pozdrawiam, Mariusz Staniurski.

 

Program konferencji:

 

KOLEJNE ZMIANY W PRAWIE PRACY JAKICH MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ W 2018 ROKU.

 1. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (postać papierowa lub elektroniczna).
 2. Skrócony czas przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 3. Wypłata wynagrodzenia na konto.
 4. Uzupełniające zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich.
 5. Zmiany w zakresie świadectwa pracy (w zakresie prostowania świadectwa pracy, możliwości wystąpienia o wydanie świadectwa pracy lub zastępczego świadectwa pracy).
 6. Zmiany w zakresie mobbingu i dyskryminacji.
 7. Zmiany w zakresie wykroczeń oraz przedawnienia roszczeń.
 8. Zmiany w zakresie ochrony danych w stosunkach pracy w związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego RODO.

prowadzenie: Anita GWAREK
Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

EMERYTURY 2017 – ZMIANY OD 1 PAŹDZIERNIKA A OBOWIĄZKI PRACODAWCY.

 1. Omówienie zmian wprowadzonych do systemu emerytalnego od 1.10.2017 r. 
 2. Uprawnienia potencjalnych emerytów w związku z obniżeniem wieku emerytalnego:
 • w zakresie prawa do świadczeń (świadczenie przedemerytalne, renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura kapitałowa, emerytura częściowa),
 • w zakresie wysokości świadczeń (data zgłoszenia wniosku i jej wpływ na wysokość emerytury zreformowanej, zawieszalność w związku z osiąganiem przychodów ze stosunku pracy i innych rodzących obowiązek ubezpieczenia społecznego).
 1. Zasada ochrony praw nabytych i jej respektowanie w związku z nowelizacją wprowadzoną od 1.10.2017 r. 
 2. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przedemerytalnej, wynikające z przepisu art. 28 i 29 ustawy nowelizującej. 
 3. Obowiązki pracodawcy i płatnika składek wynikające z przepisów  ustawy z 17.12.1998 o emeryturach i rentach z FUS. 

prowadzenie: mec. Maria ŁABA
Radca Prawny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.


OCHRONA PRZEDEMERYTALNA W KONTEKŚCIE ZMIANY PRZEPISÓW.

 1. Zasady ochrony przed wypowiedzeniem zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy. 
 2. Możliwość wytypowania do zwolnienia pracownika, który po rozwiązaniu stosunku pracy ma zapewnione środki utrzymania w postaci świadczeń emerytalnych jako akceptowane społecznie kryterium wyboru pracownika do zwolnienia – orzecznictwo sądowe w tej kwestii. 
 3. Szczególne zasady podlegania ochronie przed wypowiedzeniem na podstawie z art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. 
 4. Konsekwencje zwolnienia pracownika podlegającego ochronie trwałości stosunku pracy.

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


DOBÓR ODPOWIEDNIEJ FORMY ZATRUDNIENIA PO OSTATNICH  ZMIANACH.

 1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę.
 2. Umowa o Pracę na czas określony – kiedy warto stosować po zmianie przepisów.
 3. Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS i orzecznictwa sądowego.
 4. Najlepsze rekomendacje w zakresie zatrudniania na podstawie umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy.
 5. Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego. 

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy  w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018.

 1. Procedura zatrudniania cudzoziemców na terenie RP – najważniejsze informacje.
 2. Legalizacja pobytu, wiza a zezwolenie na pobyt – o czym należy pamiętać.
 3. Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy – konsekwencje dla pracodawców.
 4. Legalizacja zatrudnienia – zezwolenia na pracę w kontekście zmian od 2018 r.
 5. Sytuacje niewymagające zezwolenia w 2018 r.
 6. Zezwolenia sezonowe – nowość !
 7. Nowe oświadczenia o zatrudnianiu niektórych cudzoziemców zza wschodniej granicy od 1 stycznia 2018 r.
 8. NIP a PESEL – jakim numerem powinien posługiwać się cudzoziemiec.

prowadzenie: Paweł ZIÓŁKOWSKI
Prawnik, ekspert niezależny.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW I PRACOWNIKÓW W 2018 ROKU – CZY CZEKA NAS REWOLUCJA?

Od maja 2018 zacznie w Polsce obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, które w znacznym zakresie zastąpi naszą dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych.

RODO Nakłada na pracodawców jako administratorów danych bardzo dużo nowych obowiązków (m.in. istotnie rozszerzono zakres obowiązków informacyjnych), pojawiają się nowe prawa podmiotów danych oraz pewne zmiany w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych (np. nowe wymogi co do zgody podmiotu danych) i co najważniejsze instrumenty, które pozwolą skutecznie egzekwować wykonanie obowiązków z zakresu ochrony danych. Takim instrumentem są m.in. wysokie kary pieniężne, które może nakładać bezpośrednio organ ochrony danych. Kary mogą sięgać nawet 20 000 000 EUR.

Jak przygotować organizację do stosowania nowych przepisów aby uniknąć kar, które mogą sięgnąć 20 000 000 EUR?

 1. Przetwarzanie danych kandydatów i pracowników – czy RODO przyniesie rozwiązania aktualnych problemów pracodawców?
 • Jakie dane będzie można przetwarzać.
 • Czy zgoda pracownika będzie skuteczną podstawą przetwarzania.
 • Jakie nowe obowiązki będą mieli pracodawcy.
 • Za co można zostać ukaranym.
 1. Jaka będzie rola pracowników HR we wdrożeniu RODO.
 2. Konkretne działania, które należy podjąć aby przygotować się do RODO.

prowadzenie: mec. Edyta JAGIEŁŁO
Radca Prawny w kancelarii Raczkowski Paruch.

 

PROCEDURY ANTYMOBBINGOWE I ANTYDYSKRYMINACYJNE – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

 1. Mobbing a dyskryminacja – definicje.
 2. Obowiązki pracodawcy w zakresie  przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
 3. Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne oraz ich skuteczność.
 4. Postępowanie przed sądem pracy a procedury wewnątrzzakładowe.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

PRACA ZDALNA – JAK PRAWIDŁOWO JĄ ZORGANIZOWAĆ.

 1. Praca z domu bez dużych formalności – jak to zrobić.
 2. Warunki wprowadzenia telepracy krok po kroku.
 3. Jakie zasady czasu pracy stosować.
 4. Nadzór nad pracownikiem – jak go prowadzić.
 5. Kwestie techniczne, w tym BHP i ponoszone przez pracownika koszty „domowe”.
 6. Odpowiedzialność pracodawcy.

prowadzenie: dr mec. Patrycja ZAWIRSKA
Radca Prawny, Wspólnik w kancelarii Zawirska Gąsior.

 

ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ – O CO NALEŻY ZADBAĆ.

 1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę.
 • Zwyczajne (upływ czasu na który została zawarta umowa, porozumienie stron, wypowiedzenie umowy o pracę).
 • Nadzwyczajne (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia).
 1. Wypowiedzenie umowy o pracę.
 • Kiedy nie można wypowiedzieć umowy o pracę (wiek przedemerytalny, ciąża, usprawiedliwiona nieobecność w pracy, ochrona związkowa).
 • Konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.
 • Okresy wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Zwalnianie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
 • Przyczyny wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony:
  a) dotyczące pracownika,
  b) niedotyczące pracownika,
  c) sposób formułowania przyczyn wypowiedzenia,
  d) sposób udowadniania zasadności przyczyn wypowiedzenia.
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
 1. Kiedy i za co można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
 • W trybie dyscyplinarnym.
 • Z powodu popełnienia przestępstwa.
 • Z powodu długotrwałej nieobecności w pracy.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

CZAS PRACY – TRUDNE PRZYPADKI.

 1. Problemy wliczania do czasu pracy czynności nie będących pracą w ścisłym tego słowa znaczeniu (szkolenia, podróże służbowe, imprezy firmowe, narady, kolacje biznesowe z spotkania z klientami  itp.).
 2. Praca w domu (hotelu) po godzinach pracy a czas pracy.
 3. Miejsce pracy a czas pracy – w jaki sposób miejsce pracy będące pewnym obszarem np. województwo wpływa na sposób liczenia czasu pracy.
 4. Zwalnianie pracowników z pracy:
  za odpracowaniem lub bez odpracowania,
  z prawem do wynagrodzenia,
  bez prawa do wynagrodzenia,
  z obowiązkiem wystawienia zaświadczenia o utraconych zarobkach, w celu uzyskania rekompensaty od organu wzywającego pracownika.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

 

NOCLEG

Dla wszystkich uczestników zainteresowanych noclegiem w Hotelu Marriott***** wynegocjowaliśmy specjalną cenę promocyjną:
– pokój jednoosobowy: 550 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę,
– pokój dwuosobowy: 590 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę.

Ilość pokoi jest ograniczona, zapisy na noclegi przyjmujemy do 20.09.br.

W przypadku zainteresowania noclegiem w Hotelu Marriott***** prosimy o jak najszybszy kontakt.

Uczestnikom zainteresowanym noclegiem w innych hotelach służymy pomocą w  dokonaniu rezerwacji.

 

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU

22 / 668 50 00


Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close