Konferencja: PRAWO PRACY i UBEZPIECZENIA 2018 – aktualne problemy i kolejne zmiany

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KONFERENCJA

 

PRAWO PRACY i UBEZPIECZENIA 2018

–   AKTUALNE PROBLEMY oraz KOLEJNE ZMIANY


Warszawa,  12 – 1
3.06.2018 r., Hotel Marriott *****

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji z zakresu prawa pracy. Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie aktualnych zagadnień z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy ze szczególnym naciskiem na:

 • kolejne zmiany w przepisach,
 • aktualne problemy,
 • najnowsze interpretacje urzędowe oraz orzecznictwo sądowe.


W programie przewidujemy mi.in. następujące zagadnienia:

 • NOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW I PRACOWNIKÓW PO 25.05.2018.
 • ZMIANY W ZASADACH PROWADZENIA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ.
 • JAK DOSTOSOWAĆ DOKUMENTACJĘ PRACOWNICZĄ DO WYMAGAŃ RODO.
 • PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE – WPROWADZENIE KROK PO KROKU.
 • DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW ORAZ OBOWIĄZKI PRACODAWCY GDY DYSCYPLINOWANIE NIE PRZYNOSI REZULTATU.
 • PUŁAPKI CZASU PRACY – WSKAZÓWKI JAK JE OMIJAĆ.
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – O CZYM DZIAŁ HR POWINIEN PAMIĘTAĆ.
 • WYNAGRODZENIA 2018.
 • UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PO ZMIANACH.


Do prowadzenia poszczególnych tematów zaprosiliśmy ekspertów specjalistów w poszczególnych dziedzinach.        


Program konferencji:

 

NOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW I PRACOWNIKÓW PO 25.05.2018 r. 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników po nowelizacji przepisów po 25.05.2018 r.
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy:
  – jakie dane będzie można przetwarzać.
  – czy zgoda pracownika będzie skuteczną podstawą przetwarzania.
 3. Nowe obowiązki pracodawców jako administratorów – ocena ryzyka, rejestr czynności przetwarzania, bezpieczeństwo przetwarzania.
 4. Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące uprawnień pracodawców jako administratorów danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników.

prowadzenie: dr mec. Dominik LUBASZ
Radca prawny, Wspólnik Zarządzający w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych.

 

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE – WPROWADZENIE KROK PO KROKU.

 1. Pracownicze Programy Kapitałowe jako nowa obowiązkowa forma oszczędzania.
 2. Kto jest zobowiązany do wprowadzenia PPK.
 3. Wprowadzenie PPK w zakładzie pracy – kolejne kroki i obowiązki pracodawcy.
 4. Finansowanie PPK – koszty pracodawcy i pracowników.
 5. Rezygnacja z PPK.
 6. Wypłata i przeznaczenie środków zgromadzonych w programie.
 7. PPK i PPE – porównanie kosztów i korzyści.

prowadzenie: mec. Krzysztof GĄSIOR
Adwokat, Partner w Kancelarii Zawirska Gąsior – radcowie prawni i adwokaci sp.p.


NADCHODZĄCE ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ.

 1. Nowe pojęcie dokumentacji pracowniczej oraz obowiązki związane z jej prowadzeniem i przechowywaniem.
 2. Różnicowanie długości okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników w zależności od daty nawiązania stosunku pracy.
 3. Obowiązek wręczania – wraz ze świadectwem pracy – dodatkowej informacji dotyczącej czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 4. Sytuacje, które wydłużą okres przechowywania dokumentacji.
 5. Zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie.
 6. Zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji na elektroniczną (obowiązek ich zwrócenia pracownikowi albo byłemu pracownikowi bądź uprawnionej osobie).
 7. Dodatkowe procedury związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji w postaci elektronicznej.
 8. Prawo pracownika, byłego pracownika oraz innej uprawnionej osoby do żądania kopii dokumentacji oraz zasady poprawnego jej sporządzania.
 9. Dokumentowanie czasu pracy po zmianie przepisów, w tym zakres przedmiotowy list obecności (jeżeli są stosowane u danego pracodawcy).

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert niezależny, były Główny Specjalista w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

JAK DOSTOSOWAĆ DOKUMENTACJĘ PRACOWNICZĄ DO WYMAGAŃ RODO.

 1. Zasady ochrony danych gromadzonych w dokumentach pozyskiwanych od kandydatów do pracy oraz nowych pracowników:
 • zasady postępowania z cv kandydatów do pracy,
 • konieczność sprawdzenia poprawności kwestionariuszy osobowych przedkładanych do wypełnienia kandydatom do pracy oraz nowym pracownikom,
 • potwierdzone orzecznictwem prawo żądania aktualizowania danych o adresie zamieszkania,
 • problematyka związana z przetwarzaniem zdjęć kandydata do pracy oraz pracownika,
 1. Nowe dokumenty tworzone i gromadzone w aktach osobowych przez pracodawców, którzy stosują monitoring.

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert niezależny, były Główny Specjalista w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW – KARY PORZĄDKOWE – PRAWO CZY OBOWIĄZEK.

 1. Rozmowa dyscyplinująca – kiedy pojąć decyzję oraz jak ją przeprowadzić.
 2. Kara upomnienia – o czym warto pamiętać.
 3. Nagana – o co należy zadbać.
 4. Kara pieniężna – jak ją stosować.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, były Sędzia Sądu Pracy.

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRACODAWCY GDY DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKA NIE PRZYNOSI REZULTATU.

 1. Czas na poprawę – jak długo?
 2. Decyzja dotycząca zakończenia stosunku pracy.
 3. Formalne przesłanki wymagane przez prawo do zwolnienia pracownika.
 4. Formy rozwiązania stosunku pracy – wybór najwłaściwszej do danego przypadku jak ocenić i ustalić?

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, były Sędzia Sądu Pracy.

 

PUŁAPKI CZASU PRACY – WSKAZÓWKI JAK JE OMIJAĆ.

 1. Praca poza stałym miejscem pracy  a niechciane nadgodziny – jak rozwiązać ten problem ?
 2. Zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych – jak nie podpaść inspektorowi pracy ?
 3. Zasady rekompensaty pracy w sobotę, niedzielę lub święto – czym to się różni ?
 4. Odpoczynki od pracy – czy można je skracać lub przesuwać ?
 5. Kontrola PIP czasu pracy.
 6. ZAKAZ PRACY W PLACÓWKACH HANDLOWYCH W NIEDZIELE I ŚWIĘTA.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy  w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – O CZYM DZIAŁ HR POWINIEN PAMIĘTAĆ.

 1. Zasady przeprowadzenia badań lekarskich – wstępnych, okresowych i kontrolnych.
 2. Szkolenia BHP – kiedy i kogo na nie kierujemy?
 3. Wypadki przy pracy – analiza ostatniego orzecznictwa SN.
 4. Zasady tworzenia służby BHP.
 5. Jak przygotować się do kontroli PIP z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy  w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PO ZMIANACH.

 1. Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 2. Terminy składania wniosków i konsekwencje ich niedotrzymania.
 3. Dzielenie urlopów pomiędzy oboje rodziców.
 4. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.
 5. Zasady wydłużania urlopu rodzicielskiego w związku z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze.
 6. Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego w przypadku łączenia urlopu z pracą.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.


WYNAGRODZENIA 2018.

 1. Minimalne wynagrodzenie w 2018 r.
 2. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (kiedy płacić normalne wynagrodzenie a kiedy dodatek).
 3. Terminy wypłaty wynagrodzenia.
 4. Praktyczne uwagi dotyczące przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie.
 5. Ochrona wynagrodzenia za pracę.
 6. Tajemnica wynagrodzeń u pracodawców.
 7. Możliwości różnicowania wynagrodzenia pracowników wykonujących taką samą pracę w kontekście przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU  22 668 50 00

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close