Konferencja: PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA 2024 – NOWE PROBLEMY PO OSTATNICH ZMIANACH

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KONFERENCJA 

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA 2024

– NOWE PROBLEMY PO OSTATNICH ZMIANACH

 

20 – 21.03.2024 – Warszawa hotel Marriott*****  oraz  Online

kolejny termin tej konferencji 10 – 11.06.2024 link do programu >>

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji. Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie aktualnych problemów z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy i wynagrodzeń.

Nowością podczas naszej wiosennej konferencji będzie panel specjalny „Budowanie siebie i swojego wizerunku w życiu osobistym
i biznesowym”.

Temat ten przedstawimy na zakończenie pierwszego dnia. Przed nim zapraszamy na krótką sesję networkingową, gdzie przy lampce wina będziemy mogli poznać się bliżej i podzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz nawiązać nowe kontakty.

 

W programie przewidujemy następujące zagadnienia:

 

 • PROBLEMY Z ROZWIĄZYWANIEM UMÓW O PRACĘ PO OSTATNICH ZMIANACH PRZEPISÓW – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.
 • DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW ORAZ WZROST ZNACZENIA KAR PORZĄDKOWYCH PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY.
 • ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W ORGANIZACJI – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE.
 • ISTOTNE ELEMENTY REGULAMINÓW WEWNĄTRZZAKŁADOWYCH, ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH.
 • WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI WG NAJNOWSZYCH INTERPRETACJI.
 • PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PO OSTATNICH ZMIANACH.
 • WYBRANE PROBLEMY OPODATKOWANIA ŚWIADCZEŃ NA RZECZ PRACOWNIKÓW.
 • PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ORZECZEŃ DLA PRACODAWCÓW Z 2023 R. ORAZ ZMIAN NADCHODZĄCYCH W PRAWIE PRACY W 2024.

PANEL  SPECJALNY

BUDOWANIE SIEBIE I SWOJEGO WIZERUNKU W ŻYCIU OSOBISTYM I BIZNESOWYM.

 

EKSPERCI NASZEJ KONFERENCJI

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program,
zapraszamy do udziału i mamy nadzieję do zobaczenia na konferencji.

 

Program konferencji: 

Dzień pierwszy

 

PROBLEMY Z ROZWIĄZYWANIEM UMÓW O PRACĘ PO OSTATNICH ZMIANACH PRZEPISÓW.

 1. Rozwiązanie stosunku pracy – różnice w wypowiedzeniu umowy: na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony.
 2. Wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.
 3. Dodatkowe zatrudnienie a umowa o zakazie konkurencji.
 4. Ograniczenie dopuszczalności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę (art. 294 k.p.)
 5. Urlop opiekuńczy a szczególna ochrona stosunku pracy, przerzucenie ciężaru dowodu na pracodawcę.
 6. Elastyczna organizacja pracy – ochrona pracownika przed zwolnieniem, odwrócony ciężar dowodu.
 7. Nowe kompetencje sądów pracy:
  – nakładanie na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,

  – udzielanie zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW ORAZ WZROST ZNACZENIA KAR PORZĄDKOWYCH
PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY.

 1. Etapy nakładania kar – wskazówki praktyczne.
 2. Zawieszanie terminów na udzielenie kary. 
 3. Błędy popełniane podczas wysłuchanie pracownika – na co warto zwrócić uwagę.
 4. Osoby upoważnione do nakładania kar – czy muszą posiadać upoważnienie szczególne.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W ORGANIZACJI – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE.

 1. Moment rozpoczęcia czasu pracy – o czym należy pamiętać.
 2. Przerywanie ciągłości czasu pracy – tzw. przerwy środkowe – zasady wprowadzania.
 3. Moment zakończenia pracy – na co należy zwrócić uwagę.
 4. Niechciane nadgodziny – zasady ich unikania.   
 5. Zadaniowy system czasu pracy – kiedy się zaczyna a kiedy kończy?

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.
 

 

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PO OSTATNICH ZMIANACH.

 1. Kiedy przysługuje urlop szkoleniowy w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych?
 2. Czy pracownicy przebywający na urlopach z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich mogą się szkolić w ramach podnoszenia kwalifikacji?
 3. Jak rozliczyć czas poświęcony na podnoszenie kwalifikacji zawodowych?
 4. Jaka jest relacja między podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a szkoleniami o których mowa w art. 9413 Kodeksu pracy?
 5. Na jakich zasadach i w jakich okolicznościach można zawrzeć umowę szkoleniową?
 6. Jakie postanowienia można wprowadzić w umowie szkoleniowej?
 7. Jaka jest odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz innych szkoleń?

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspertka prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy
w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

BUDOWANIE SIEBIE I SWOJEGO WIZERUNKU W ŻYCIU OSOBISTYM I BIZNESOWYM.

 1. Dlaczego wizerunek jest ważny – znaczenie wizerunku i autoprezentacji.
 2. Tworzenie wizerunku zawodowego.
 3. Błędy wizerunkowe tzw. „złodzieje wizerunku” w zachowaniu i wyglądzie.
 4. Jak zbudować własny styl w zgodzie z osobowością.
 5. Typy kolorystyczne urody – jak znaleźć swoje kolory.
 6. Sprzymierzeńcy i wrogowie pozytywnego wizerunku.
 7. Autentyczność – spójność tego co wewnątrz i na zewnątrz.
 8. Zachowania, postawy, składniki poczucia własnej wartości.

prowadzenie:  Aneta WABIŃSKA
Doradca wizerunku, stylistka, psycholog i certyfikowany coach.

 

Dzień drugi

 

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI WG NAJNOWSZYCH INTERPRETACJI.

 1. Zakładowa organizacja związkowa i obowiązek informacyjny.
 2. Rola związku zawodowego w sprawach indywidualnych.
 3. Wprowadzenie i zmiana regulaminów pracy, wynagradzania i ZFŚS.
 4. Spór zbiorowy i akcje protestacyjne w pigułce.
 5. Nieszczelna ochrona działaczy związkowych.

prowadzenie:  dr mec. Patrycja ZAWIRSKA
Radca Prawny, Doktor nauk prawnych, Partner zarządzający w Kancelarii Zawirska Ruszczyk sp.k.

 

ISTOTNE ELEMENTY REGULAMINÓW WEWNĄTRZZAKŁADOWYCH,
ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH.

 1. Obszar – Warunki zatrudnienia.
 • Relacje podwładnych z przełożonymi.
 • Organizacja pracy.
 • Tryb składania wniosków w relacji pracownik pracodawca.
 • Sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 • Sposoby korzystania z przerw w pracy i innych zwolnień od pracy.
 1. Obszar – Urlopy wypoczynkowe.
 • Zasady wykorzystania urlopu na żądanie.
 • Zasady wykorzystania urlopu zaległego.
 • Zasady korzystania z urlopu opiekuńczego i zwolnienia z powodu siły wyższej.
 1. Obszar – Czas pracy.
 • Okresy rozliczeniowe czasu pracy.
 • Systemy i rozkłady czasu pracy.
 • Dodatkowe przerwy w pracy.
 • Szkolenia wliczane i niewliczane do czasu pracy.
 1. Obszar – Organizacja pracy.
 • Zasady korzystania z monitoringu wizyjnego.
 • Zasady korzystania z innych monitoringów.
 • Oznaczenie przestrzeni monitorowanej.
 • Kontrola trzeźwości.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.
 

 

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ORZECZEŃ DLA PRACODAWCÓW Z 2023 R.
ORAZ  ZMIAN NADCHODZĄCYCH W PRAWIE PRACY W 2024 R.

 1. Najważniejsze orzecznictwo w 2023 r.
 • Orzecznictwo sądów polskich.
 • Wyrok TSUE w sprawie godzin nadliczbowych pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Jakich zmian pracodawcy mogą się spodziewać w prawie pracy w 2024 r.?
 • Zmiany przepisów regulujących zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w tym implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości dla mężczyzn i kobiet poprzez mechanizmy przejrzystości wynagrodzeń i ich egzekwowania.
 • Zmiany w zakresie czasu pracy (w tym dotyczące: godzin nadliczbowych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy; pięciodniowego tygodnia pracy czy zakazu handlu w niedzielę i święta).
 • Zmiany w zakresie wynagradzania pracowników, w tym za czas choroby jak również implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 Z 19.10.2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.
 • Nowe przepisy o sygnalistach czy ustawodawca wdroży przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii?

prowadzenie: dr. mec. Agata MIĘTEK
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy. Doktor nauk prawnych.
 

 

WYBRANE PROBLEMY OPODATKOWANIA ŚWIADCZEŃ NA RZECZ PRACOWNIKÓW.

 1. Oświadczenia i wnioski wpływające na naliczaną zaliczkę na podatek a nowe stanowisko organów skarbowych
  – czyli pomijać czy nie dyspozycje podatników?
 2. Limity zwolnień podatkowych w 2024 roku.
 3. Połączenie zwolnienia podatkowego „zerowy PIT” i wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek
  – kto z tego skorzystał i dlaczego tak niewielu podatników.
 4. Schemat opodatkowania świadczeń niepieniężnych a ich wycena dla pracowników i osób niebędących pracownikami.
 5. Ostatnie interpretacje ogólne i indywidualne, które warto znać.
 6. Najciekawsze orzeczenia sądowe dotyczące świadczeń pracowniczych.

prowadzenie: Elżbieta MŁYNARSKA-WEŁPA
Ekspertka ds. kadrowo-płacowych.

 

 

Dla uczestników zainteresowanych noclegiem w Hotelu Marriott***** wynegocjowaliśmy specjalną cenę promocyjną:

 • pokój jednoosobowy: 590 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę z wliczonym śniadaniem,
 • pokój dwuosobowy: 670 PLN netto (+ 8% VAT) za 2 osoby za dobę z wliczonym śniadaniem.

W przypadku pytań prosimy o telefon pod numerem 22 668 50 00.

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close