Konferencja: ZMIANY W PRAWIE PRACY, EMERYTURACH ORAZ REWOLUCJA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH !

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

KONFERENCJA


ZMIANY W PRAWIE PRACY,  EMERYTURACH

oraz

REWOLUCJA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH !


Warszawa,  20 – 21.06.2017 r., Hotel Marriott *****

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji z zakresu zmian w przepisach prawnych istotnych dla pracy działów HR.

Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie:

 • ostatnio dokonanych zmian w prawie pracy,
 • kolejnych planowanych zmian w przepisach,
 • najnowszych interpretacji oraz orzecznictwa,
 • aktualnych problemów HR.

W programie przewidujemy następujące zagadnienia:

Jak prawidłowo zawierać umowy o pracę i umowy cywilnoprawne po 1.01.2017.

Świadectwo pracy po zmianach – problematyczne przypadki.

Nowe emerytury 2017 – jak stosować znowelizowane przepisy.

Ochrona przedemerytalna w kontekście zmiany przepisów.

Rewolucja w ochronie danych osobowych – wskazówki dla HR jak przygotować się do zmiany przepisów.

Zwalnianie pracowników – o czym należy pamiętać.

Czas pracy 2017 – wybrane zagadnienia planowania i rozliczania.

Uprawnienia rodzicielskie 2017 – nietypowe przypadki.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

 

Do prowadzenia poszczególnych tematów zaprosiliśmy ekspertów specjalizujących się w poszczególnych obszarach tematycznych, w większości doskonale znanych doskonale Państwu z naszych poprzednich konferencji, są to:

prowadzacy


Zapraszam do uczestnictwa i mam nadzieję do zobaczenia na konferencji,

Serdecznie pozdrawiam, Mariusz Staniurski

 

Program konferencji:

 

JAK PRAWIDŁOWO ZAWIERAĆ UMOWY O PRACĘ I UMOWY CYWILNOPRAWNE PO 1.01.2017.

 1. Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę – zasady identyfikacji, kompetencje inspektora pracy oraz sądów pracy.
 2. Zasady zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych zlecenia i samodzielnej działalności gospodarczej – rekomendacje w zakresie sporządzania umów.
 3. Ustalanie stawki godzinowej na zleceniu – netto brutto?
 4. Konsekwencje prawne wadliwego ustalenia stawki godzinowej.
 5. Ochrona wynagrodzenia na zleceniu – zakaz zrzekalności, terminy wypłat, forma pieniężna.
 6. Zasady potwierdzenia liczby przepracowanych godzin – wybór metody, rekomendacje.
 7. Przechowywanie dokumentów potwierdzających liczbę godzin na zleceniu.
 8. Wyjątki od stawki 13 pln.
 9. Kompetencje nadzorczo – kontrolne pip w zakresie wynagrodzenia na zleceniu.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy  w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

ŚWIADECTWO PRACY PO ZMIANACH – PROBLEMATYCZNE PRZYPADKI.

 1. Zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy.
 2. Zasady wydawania świadectw pracy na wniosek pracownika (postaci w jakich może być składany wniosek).
 3. Ostateczny termin na wydanie świadectw pracy na podstawie przepisów, które znowelizowały Kodeks pracy.
 4. Uwzględnienie informacji dotyczących wykorzystania uprawnień rodzicielskich przez odchodzącego z pracy pracownika.
 5. Zasady wydawania świadectwa pracy po zmarłym pracowniku (kto, na jakich zasadach i w jakim terminie może uzyskać świadectwo pracy po zmarłym).
 6. Terminy i zasady wydawania nowego świadectwa pracy (w wyniku sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę oraz na podstawie odpowiednich orzeczeń sądowych), a także zasady uzupełniania treści świadectwa pracy.
 7. Problematyka sporządzania odpisu świadectwa pracy.

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

NOWE EMERYTURY 2017
– JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO STOSOWANIA ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW.

 1. Powrót do wieku emerytalnego 60/65 i jego skutki.
 2. Zniesienie możliwości uzyskania uprawnień do emerytury częściowej.
 3. Zmiana w zakresie wymaganego stażu ubezpieczeniowego wymaganego dla uzyskania uprawnień do kwoty najniższej emerytury.
 4. Przepisy przejściowe dla innych świadczeń związane z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego.
 5. Zasada ochrony praw nabytych wynikająca z art. 17 ustawy zmieniającej i jej skutki dla innych świadczeń.
 6. Obowiązki informacyjne ZUS.

prowadzenie: mec. Maria ŁABA
Radca Prawny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

OCHRONA PRZEDEMERYTALNA W KONTEKŚCIE ZMIANY PRZEPISÓW.

 1. Ochrona przedemerytalna – zakres i ogólne zasady.
 2. Restrukturyzacja firmy a pracownicy w wieku przedemerytalnym.
 3. Wyjątki – kiedy wiek przedemerytalny nie chroni przed zwolnieniem.
 4. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, który osiągnął wiek emerytalny.
 5. Reforma emerytalna – jak liczyć okres ochrony przy zmianie przepisów.
 6. Nietypowe przypadki i ryzyka.

prowadzenie: mec. Krzysztof GĄSIOR
Adwokat, Partner w kancelarii Zawirska Gąsior.

 

REWOLUCJA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
– WSKAZÓWKI DLA HR JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZMIANY PRZEPISÓW.

Od maja 2018 zacznie w Polsce obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, które w znacznym zakresie zastąpi naszą ustawę o ochronie danych osobowych.

Należy już teraz przygotować organizację do nowych regulacji, szczególnie że kary przewidziane za naruszenie przepisów mogą sięgnąć 20 000 000 EUR.

Dlaczego RODO jest takie ważne? Nakłada na pracodawców jako administratorów danych bardzo dużo nowych obowiązków (m.in. istotnie rozszerzono zakres obowiązków informacyjnych), pojawiają się nowe prawa podmiotów danych oraz pewne zmiany w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych (np. nowe wymogi co do zgody podmiotu danych) i co najważniejsze instrumenty, które pozwolą skutecznie egzekwować wykonanie obowiązków z zakresu ochrony danych. Takim instrumentem są m.in. wysokie kary pieniężne, które może nakładać bezpośrednio organ ochrony danych. Kary mogą sięgać nawet 20 000 000 EUR.

Przygotowanie do wdrożenia i właściwego stosowania RODO wymaga współpracy wszystkich komórek w organizacji. Wsparcie ze strony Działów HR, które na co dzień przetwarzają jedne z najbardziej wrażliwych danych w organizacjach będzie nieodzowne.

 1. Jakie najważniejsze zmiany wprowadza RODO i dlaczego tyle się o nim mówi:
  – zmiany w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych – zgoda pracownika jako podstawa prawna przetwarzania danych,
  – istotne rozszerzenie zakresu obowiązków informacyjnych,
  – nowe uprawnienia podmiotów danych,
  – wysokie kary pieniężne.
 2. Jaka będzie rola pracowników HR we wdrożeniu RODO.
 3. Konkretne działania, które powinien podjąć Dział HR, aby przygotować się do stosowania RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy – czy RODO przyniesie rozwiązania aktualnych problemów pracodawców?

prowadzenie: mec. Edyta JAGIEŁŁO
Radca Prawny w kancelarii Raczkowski Paruch.

 

ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

 1. Sposoby rozwiązywania umów o pracę.
 2. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
 3. Jak prawidłowo przeprowadzić rozmowę i sformułować porozumienie, by był to najmniej konfliktowy sposób rozwiązania umowy o pracę.
 4. Wypowiedzenie umowy.
 5. Nowe okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony.
 6. Podawanie przyczyny wypowiedzenia.
 7. Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie – studium zachowań pracownika.
 8. O co zadbać w okresie wypowiedzenia.
 9. Jak prawidłowo sformułować przyczynę wypowiedzenia.
 10. Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.).
 11. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

CZAS PRACY 2017 – WYBRANE ZAGADNIENIA PLANOWANIA I ROZLICZANIA.

 1. Kiedy i na jakich zasadach wliczane są do czasu pracy czynności nie będące pracą w ścisłym znaczeniu.
  – Od kiedy do kiedy liczyć czas pracy pracownika (przebywanie na terenie zakładu pracy poza godzinami nominalnej pracy).
  – Szkolenia a czas pracy – kiedy szkolenia wliczają się do czasu pracy a kiedy nie.
  – Podróże służbowe a czas pracy, w tym kwestia pracowników mobilnych, dla których przemieszczanie jest pracą.
  – Odpracowywanie wyjść w celach prywatnych.

 2. O czym należy pamiętać przy planowaniu.
  – Tworzenie i zmiany w  harmonogramach pracy.
  – Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych – kiedy nadgodzina może być zlecona bez wyraźnego polecenia pracodawcy,
  – Wybrane problemy zadaniowego czasu pracy.

 3. Jak prawidłowo rozliczać czas pracy.
  – Okres rozliczeniowy czasu pracy a rozliczanie czasu pracy w poszczególnych miesiącach.
  – Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy i skutki niewłaściwego prowadzenia ewidencji.
  – Rozliczanie pracy nadliczbowej i pracy w dni wolne.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny specjalizujący się w prawie pracy, Wspólnik Zarządzający w kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE 2017 – NIETYPOWE PRZYPADKI.

 1. Zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego „z przerwą”, w tym:
  – na jakich zasadach i w jakim trybie jest to możliwe,
  – wpływ urlopu rodzicielskiego „po przerwie” na liczbę części urlopu wychowawczego pracownika,
  – korzystanie z urlopu rodzicielskiego po przerwie spowodowanej hospitalizacją dziecka.

 2. Wydłużenie się urlopu rodzicielskiego w wyniku łączenia go z pracą, w szczególności:
  – zakres przedmiotowy poprawnego wniosku pracownika, możliwość zmiany jego treści,
  – problematyka rozkładu czasu pracy, w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą,
  – sytuacja pracownika zatrudnionego na zastępstwo w razie połączenia urlopu rodzicielskiego z pracą przez pracownika zastępowanego,
  – cechy charakterystyczne wydłużonego urlopu rodzicielskiego zgodnie z wykładnią.

 3. Zasady dzielenia urlop ojcowskiego na części.

 4. Zasady korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat, w tym:
  – ustalanie wymiaru zwolnienia pracownika w przypadku zmiany wymiaru etatu pracownika w trakcie roku kalendarzowego,
  – wymiar zwolnienia w przypadku, gdy pracownik wychowuje także dziecko, którego nie jest biologicznym rodzicem,
  – zasady „dzielenia się” przez pracowników uprawnieniem do korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny specjalizujący się w prawie pracy, Wspólnik Zarządzający w kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW.

 1. Kiedy szkolenie pracownika można uznać za podnoszenie kalifikacji zawodowych.
 2. Umowa szkoleniowa.
 3. Urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub części dnia pracy.
 4. Dodatkowe świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 5. Przypadki zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu dodatkowych świadczeń.

prowadzenie: Anita GWAREK
Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Konferencja prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Konferencja rozpocznie się 20.06 o godz. 9.00, planowane zakończenie 21.06 ok. godz. 16.00.

 

Nocleg

Dla wszystkich uczestników zainteresowanych noclegiem w Hotelu Marriott***** wynegocjowaliśmy specjalną cenę promocyjną:
– pokój jednoosobowy: 550 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę,
– pokój dwuosobowy: 580 PLN netto (+ 8% VAT) za dobę.

Ilość pokoi jest ograniczona. W przypadku zainteresowania noclegiem w Hotelu Marriott***** prosimy o jak najszybszy kontakt.

Uczestnikom zainteresowanym noclegiem w innych hotelach służymy pomocą w  dokonaniu rezerwacji.

 

Cena dla klientów DOMU WIEDZY:    1.400 PLN + 23% VAT

Cena promocyjna do 14.06.2017 dla nowych uczestników:    1.550 PLN + 23% VAT

Cena po 14.06.2017:   1.750 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunche, certyfikat uczestnictwa.

 

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 22 / 668 50 00

 

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji naszych konferencji:

„Wysoki poziom wykładowców.”

„Konkretne omawianie tematów, umiejętność odpowiedzi na pytania padające z sali.”

„Organizacja techniczna, wykładowcy i ich zaangażowanie.”

„Podejście prowadzących do tematyki – odpowiadanie na pytania.”

„Doświadczona kadra szkoleniowa.”

„Bardzo dobra merytoryka prowadzących.”

„Różnorodność tematów i osób prowadzących.”

„Profesjonalizm osób prowadzących.”

„Jakość wykładów, zakres i tematy.”

„Ciekawe wykłady, profesjonalni wykładowcy.”

„Bardzo dobra atmosfera.”

„Podobało mi się, że wykładowcy posiadają wysoki poziom wiedzy.”

„Dobór wykładowców, wysokiej klasy specjalistów.”

„Trzymanie się ram czasowych, organizacja szkolenia.”

„Praktyczne porady w zakresie zwalniania pracowników i godzin nadliczbowych.”

„Profesjonalizm + doświadczenie prowadzących.”

„Sposób prowadzenia zajęć, dobra organizacja. ciekawa tematyka, przygotowanie osób prowadzących.”

„Opieka nad uczestnikami ze strony organizatorów.”

„Bardzo dobry dobór prelegentów! Brawo!”

„Szeroki zakres tematów.”

„Materiały, podejście prowadzących, możliwość zadawania pytań.”

„Dyskusja, możliwość konsultacji.”

„Tematyka i organizacja.”

„Poziom merytoryczny.”

„Wszystko na wysokim poziomie.”

„Bardzo profesjonalne przygotowanie.”

„Lokalizacja, całość organizacyjna.”

„Świetna organizacja.”

„Jak zwykle mistrzostwo!”

„Kontrola czasu, zgodność treści poruszanych przez prowadzących z tematyką szkolenia.”

„Stała „obsada” prowadzących.”

„Sprawny przebieg informacji o kolejnych punktach szkolenia.”

„Merytoryka wykładowców, organizacja szkolenia.”

 „Różnorodność tematyki.”

 „Zakres tematów.”

 „Dynamizm, miejsce.”

 „Lokalizacja i materiały.”

 „Zagadnienia, prelegenci.”

 „Dobór osób prowadzących poszczególne części konferencji.”

 „Uprzejmość, profesjonalizm.”

 „Sposób prezentacji.”

„Organizacja, opieka na bardzo wysokim poziomie zachęca do udziału w kolejnych szkoleniach.”

 „Konferencję prowadzą eksperci.”

 „Organizacja, dobór zagadnień i prelegentów.”

 „Kilka zagadnień poruszanych w ramach jednej konferencji.”

 „Fachowcy z kompleksową wiedzą i umiejętnością nawiązywania kontaktu z uczestnikami.”

„Możliwość spotkania z praktykami.”

„Przygotowanie merytoryczne wykładowców.”

„Dobór prelegentów.”

„Możliwość indywidualnego kontaktu z prelegentami, lokalizacja w centrum (komunikacja).”

„Sprawna organizacja, bardzo dobry dobór prowadzących.”

„Bardzo dokładnie wyjaśnione trudne kwestie związane ze zmianami w PP.”

„Organizacja szkolenia; materiały szkoleniowe.”

„Różnorodna tematyka.”

„Profesjonalne podejście do organizacji.”

„Wspaniała obsada wykładowców – ich wiedza i doświadczenie.”

„Wszystko super!”

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close