SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC – kompleksowy kurs weekendowy

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

 SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

Warszawa, 2-3, 9-10, 16-17, 23-24.04.2016 (8 dni kursu)

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie, który pomoże uporządkować i zaktualizować wiedzę z zakresu prawa pracy. Program uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach, które weszły w życie w tym roku (zwłaszcza nowe przepisy dotyczące terminowych umów o pracę oraz uprawnień pracowników-rodziców). Kurs stanowi także gwarancję uzyskania praktycznych odpowiedzi, jak poradzić sobie z niejasnymi przepisami.

Kurs w usystematyzowanej formie – odpowiedni zarówno dla osób z pewną praktyką w zakresie spraw kadrowych, jak i dla osób rozpoczynających pracę w tym obszarze.

Program kursu jest przygotowany tak, aby uwzględnić obszary największych trudności i pomóc w aktualizacji wiedzy. Jednocześnie kompleksowa forma kursu pozwala zyskać całościowe spojrzenie na prawo pracy.


PROGRAM KURSU:

CZĘŚĆ KADROWA – 5 dni

 1. Co specjalista ds. personalnych musi wiedzieć o przepisach prawa pracy.
 • Które ustawy i rozporządzenia trzeba znać.
 • Czy specjalista kadrowy stosuje prawo unijne.
 • Jak postąpić, gdy przepisy są niejasne albo sprzeczne.
 • Czy istnieje obowiązek stosowania interpretacji PIP, ZUS oraz MPiPS.
 • Praktyczne znaczenie orzecznictwa sądów pracy.
 1. Zasady prowadzenia teczki osobowej i zawarta w niej dokumentacja.
 • Co powinno znaleźć się w aktach osobowych i w jakim układzie.
 • Dokumentacja pracownika zatrudnianego ponownie po przerwie.
 • W jakim języku prowadzić dokumentację dla pracownika – cudzoziemca.
 • Na jakie szkolenia bhp i badania lekarskie wysłać pracownika.
 • Czy można honorować badania lekarskie i szkolenia bhp z poprzedniego zakładu pracy.
 • Jaki jest zakres badań dla pracownika kierującego sporadycznie pojazdem do celów służbowych.
 1. Nowy pracownik w firmie – nawiązywanie stosunku pracy.
 • Dozwolone i zakazane pytania w trakcie rozmowy rekrutacyjnej oraz formułowanie ogłoszenia rekrutacyjnego (pod kątem przepisów antydyskryminacyjnych).
 • Jak postępować, aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Nowe zasady zatrudniania na podstawie umów o pracę na czas określony (m.in. limit czasowy i ilościowy dla umów terminowych, wyjątki od limitu).
 • Umowy na okres próbny, zasady ponownego zatrudniania tej samej osoby na podstawie umowy o pracę na okres próbny.
 • Wypełnianie poszczególnych rubryk umowy o pracę zgodnie z nowym pomocniczym wzorem – krok po kroku (w tym wyjaśnienie wątpliwości związanych z podaniem właściwych dat, stacjonarnym i niestacjonarnym miejscem pracy oraz określeniem wynagrodzenia).
 • Potwierdzanie warunków zatrudnienia osobie, z którą nie zawarto umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem do pracy,
 • Sposób zmiany warunków zatrudnienia w sposób stały i czasowy oraz jednostronnie i w drodze dwustronnej.
 • Przedwstępne umowy o pracę, listy intencyjne i promesy zatrudnienia
 1. Najważniejsze zasady postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę.
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy rozwiązywaniu umów o pracę.
 • Plusy i minusy rozwiązania umowy za porozumieniem stron oraz właściwy sposób udokumentowania.
 • Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia, aby nie przegrać sprawy w sądzie pracy – analiza na bazie aktualnego orzecznictwa sądów pracy.
 • Liczenie okresu wypowiedzenia dla umów bezterminowych i terminowych w stanie prawnym od 2016 r.
 • Określanie przyczyny dyscyplinarnego rozwiązania umowy.
 • Inne formy rozwiązywania umów o pracę.
 • Rozwiązywanie trudności związanych z doręczeniem dokumentu (odmowa podpisania dokumentu, przedstawienie zwolnienia lekarskiego, nie podjęcie dokumentu z poczty).
 • Świadectwo pracy za okresy zatrudnienia bezterminowego.
 • Problematyczne kwestie związane z wydawaniem świadectw pracy za okresy zatrudnienia terminowego.
 • Przygotowywanie duplikatu świadectwa pracy.
 1. Umowy cywilnoprawne a umowy o pracę oraz aktualne zagrożenia związane ze stosowaniem umów o dzieło.
 2. Stosowanie kar porządkowych.
 • Czy za każde poważne naruszenie można pracownika ukarać karą porządkową.
 • Procedura skutecznego wymierzenia kary porządkowej – krok po kroku.
 • Jak postąpić, gdy pracownik wniesie sprzeciw.
 • Na czym polega zatarcie kary porządkowej.
 • Czy kara porządkowa może ułatwić zwolnienie pracownika z pracy.
 1. Dodatkowe uprawnienia pracowników – rodziców.
 • Ustalanie i udzielanie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
 • Nowe zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części.
 • Nowe zasady ubiegania się o urlop wychowawczy, zasady korzystania z urlopu wychowawczego, w tym nowe zasady korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka.
 • Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy – praktyczne konsekwencje ograniczenia zasady proporcjonalnego pomniejszania urlopu wypoczynkowego.
 • Czy pracownik może skutecznie ochronić się przed zwolnieniem korzystając z obniżonego etatu w okresie, w którym jest uprawniony do urlopu wychowawczego.
 • Nowe zasady udzielania urlopów ojcowskich – dłuższy termin wykorzystania oraz dzielenie na części.
 • Uprawnienia pracownika ojca do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego.
 • Uprawnienia innego niż ojciec dziecka członka najbliższej rodziny do części urlopu macierzyńskiego oraz części urlopu rodzicielskiego
 • Jakich prac nie wolno zlecać pracownikom – rodzicom.
 • Czy ciąża zawsze chroni pracownicę przed rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Możliwość wykorzystywania zwolnienia z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat w wymiarze godzinowym
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za powierzone mienie (telefon komórkowy, samochód służbowy itp.).
 • Jakie warunki trzeba spełnić aby pracownik odpowiadał finansowo za szkodę.
 • Czy pracownik musi pokryć wszystkie straty, jakie wyrządził pracodawcy.
 • Czy z tytułu szkody można po prostu dokonać potrącenia z pensji pracownika.
 • Zasady wspólnej odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie.
 1. Wynagradzanie pracowników – wybrane zagadnienia.
 • Najważniejsze zasady wynagradzania.
 • Czy pracownikowi należy się pensja, gdy poprawia wadliwie wykonaną pracę.
 • Zasady postępowania przy zajęciu komorniczym oraz przy innych rodzajach potrąceń.
 • Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian.
 1. Problematyczne kwestie w obszarze czasu pracy.
 • Jakie czynności należy zaliczyć do czasu pracy a jakie można wyłączyć.
 • Co to jest norma i wymiar czasu pracy, system czasu pracy, rozkład czasu pracy, grafik i harmonogram czasu pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy w tym zasady wydawania i ogłaszania rozkładów czasu pracy oraz ich modyfikacji.
 • Czy dla niektórych pracowników można zrezygnować z ewidencji czasu pracy.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy na okres rozliczeniowy.
 • Wymogi dokumentacyjne w zakresie wdrożenia ruchomego czasu pracy.
 • Stosowanie przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym.
 • Podróż służbowa i szkolenie a czas pracy.
 • Nadgodziny dobowe a średniotygodniowe – jak ustalać wysokość dodatku.
 • Rozliczanie nadgodzin czasem wolnym.
 • Praca w wolną sobotę a praca w niedziele i święta.
 • Odrębności dotyczące rozliczania czasu pracy kadry kierowniczej.
 • Dokumentacja wyjść prywatnych.
 1. Urlopy pracowników i inne rodzaje nieobecności w pracy.
 • Różnice w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników.
 • Jakie dokumenty powinien dostarczyć pracownik aby zaliczyć mu staż pracy.
 • Zagraniczne okresy pracy w stażu urlopowym.
 • Obliczanie urlopu proporcjonalnego.
 • Udzielanie urlopu na żądanie pracownika.
 • Jednostronne wyznaczanie terminu urlopu przez pracodawcę.
 • Obliczanie wymiaru urlopu pracownika niepełnoetatowego.
 • Komu należy się urlop okolicznościowy i w jakim wymiarze.
 • Szczególne uprawnienia pracowników-krwiodawców.
 • Czy każdej osobie podnoszącej kwalifikacje należy się urlop szkoleniowy.
 • Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego oraz pracownika z legitymacją weterana działań poza granicami Państwa.
 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Czy można zmniejszyć wysokość odpisu na ZFŚS.
 • Zasady dzielenia środków ZFŚS.
 • Jakie świadczenia można przyznawać z funduszu świadczeń socjalnych.
 • Czy są świadczenia, których finansowanie ze środków ZFŚS jest wykluczone.
 • Świadczenie urlopowe a świadczenia wakacyjne.
 • Działanie komisji socjalnej.
 1. Kontrole PIP.
 • Czego może domagać się inspektor pracy od kontrolowanej firmy.
 • Czy inspektor pracy musi okazać upoważnienie i legitymację.
 • Czy trzeba zapewnić inspektorowi osobne pomieszczenie i transport.
 • Jakie mogą być rezultaty kontroli dla firmy oraz imiennie – dla służb kadrowych i kierowników.

CZĘŚĆ PŁACOWA – 3 dni

1. OMÓWIENIE składników wynagrodzenia za pracę.

 • Stawka osobistego zaszeregowania.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych czy porze nocnej.
 • Premie i nagrody.
 • Dodatki do wynagrodzeń.
 • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Kwota wolna od potrąceń.
 • Składka wypadkowa.
 1. ĆWICZENIE – jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie.
 2. ĆWICZENIE – jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu oraz ekwiwalent pieniężny za urlop.
 3. OMÓWIENIE zasady  ustalania wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego oraz za czas innych okresów niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 4. OMÓWIENIE zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 • Granice dokonywania potrąceń.
 • Kwota wolna od potrąceń.
 • Potrącenia z zasiłków.
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
 • Zmniejszanie wynagrodzenia za pracę podczas choroby pracownika i innych nieobecności.
 1. OMÓWIENIE zasad ustalania wynagrodzenia za czas choroby i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 • Wynagrodzenie za czas choroby.
 • Zasiłek chorobowy.
 • Ustalanie prawa i wysokość zasiłku.
 • Okres zasiłkowy i wysokość zasiłku.
 • ĆWICZENIE PODSUMOWUJĄCE.
 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • Stopy  procentowe składek.
 • Roczna podstawa wymiaru składek.
 • Świadczenie  wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.
 • Świadczenia na rzecz pracowników.
 • Zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne – ĆWICZENIE PODSUMOWUJĄCE.
 1. Zaliczka na podatek dochodowy.
 • Obowiązki płatnika.
 • Zasady ustalania dochodu.
 • Koszty uzyskania przychodów.
 • Koszty uzyskania przychodów autorskie.
 • Zasady opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników.
 • Obliczanie zaliczki na PIT – ĆWICZENIE PODSUMOWUJĄCE.
 1. Sporządzenie przykładowej listy płac.

 


Cena: 1500 PLN + 23 % VAT 

Cena: 1500 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


 Informacje dodatkowe  pod nr telefonu: 22 668 50 00

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji szkoleń: 
Podobało mi się:
 •  „Sposób i styl prowadzenia.”
 •  „Praktyczne podejście, energiczny rytm pracy, profesjonalizm.”
 •  „Przykłady z życia pomagające zapamiętać wiedzę, umiejscowić ją.”
 •  „Sposób wykładów, ćwiczenia.”
 •  „Komunikatywne przekazywanie informacji, wiadomości.”
 •  „Mała grupa, dobry dojazd.”
 •  „Praktyczne wykorzystanie wiedzy.”
 •  „Podobała mi się organizacja szkolenia.”
 •  „Komunikacja między wykładowcą a uczestnikami.”
 •  „Atmosfera szkolenia.”
 •  „Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone w przystępny sposób.”
 •  „Prowadzenie szkolenia oraz merytoryka wykładowcy.”
 •  „Wykładowca – niesamowita wiedza i kontakt z uczestnikami.”
 •  „Warsztatowa metoda szkolenia.”
 •  „Profesjonalność prowadzącego.”
 •  „Podejście prowadzącego do realizowanej tematyki i sposób prowadzenia szkolenia.”
 •  „Praktyczne spojrzenie prowadzącego poparte bogatym doświadczeniem i wiedzą.”
 • „Dynamika prowadzenia zajęć.”
 • „Sposób prowadzenia, prowadzący, sala szkoleniowa.”
 • „Tempo prowadzenia, praktyczne przykłady.”
 • „Sposób prowadzenia zajęć, organizacja.”
 • „Komunikatywność prowadzącej.”
 • „Przygotowanie i sposób prowadzenia przez trenera.”
 • „Warsztatowa forma szkolenia.”
 • „Prowadząca ma szeroką wiedzę i potrafi w ciekawy sposób przekazać.”
 • „Entuzjazm prowadzącej.”
 • „Podatek dochodowy od osób fizycznych.”
 • „Czas pracy,”
 • „Dokumentacja rozliczeniowa ZUS.”
 • „Płace, ubezpieczenia, podatki.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close