SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

Data:
01 - 02, 08 - 09.07.2019
Miejsce:
Warszawa, sale szkoleniowe Puławska14
Ilość dni:
4
Cena:
1790 zł + 23% VAT
Prowadzący:
Jakub ZIARNO
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH

– kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw
zakończony certyfikatem

 

NAJBLIŻSZE TERMINY:

01 – 02, 08 – 09.07.2019, Warszawa


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez naszą firmę kursu, który pomoże Państwu uporządkować i zaktualizować wiedzę
z zakresu prawa pracy i zdobyć bądź udoskonalić umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw kadrowych. 

Program uwzględnia najnowsze zmiany prawne i aktualne orzecznictwo oraz interpretacje (m.in. zmiany w zakresie akt osobowych od 2019 r., najnowsze zmiany w zakresie dokumentacji czasu pracy, ograniczenie obowiązków szkoleniowych w zakresie bhp obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., najnowsze wytyczne UODO dotyczące stosowania RODO w zakresie kadrowym, nowe wyroki SN m.in. w zakresie wynagrodzenia w miesiącu oddawania czasu wolnego za nadgodziny). Gwarancja uzyskania praktycznych odpowiedzi, jak poradzić sobie z niejasnymi przepisami.

Kurs w usystematyzowanej formie – odpowiedni zarówno dla osób z pewną praktyką w zakresie spraw kadrowych, jak i dla osób rozpoczynających pracę w tym obszarze.

Program kursu jest przygotowany tak, aby uwzględnić obszary największych trudności i pomóc w aktualizacji wiedzy. Jednocześnie kompleksowa forma kursu pozwala zyskać całościowe spojrzenie na prawo pracy.

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie obszerny skrypt, zawierający liczne wyjaśnienia, przykłady i stanowiska urzędowe.

Atuty oferty:

 • wiedza uwzględniająca najnowsze zmiany prawne,
 • kurs ukierunkowany na praktykę, zwłaszcza na niuanse budzące wątpliwości,
 • warsztatowo-wykładowa forma zajęć, która daje konkretne umiejętności a nie tylko notatnik pełen informacji,
 • liczne ćwiczenia w formie case study, symulacji, audio i video.

Dodatkowe korzyści:

 • obszerny skrypt z przykładami dla każdego uczestnika szkolenia,
 • możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego i uzyskania certyfikatu z oceną,
 • lunch i serwis kawowy w cenie,
 • komfortowa wielkość grup szkoleniowych.

Czas trwania: 4 dni szkoleniowe, kurs prowadzony jest w formie wykładów oraz praktycznych warsztatów.

Egzamin: Wszyscy chętni mogą przystąpić do egzaminu końcowego sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy. Ocena z egzaminu (testu pisemnego) zostanie uwidoczniona na certyfikacie ukończenia. Osoby, które nie zdecydują się przystąpić do egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.


PROGRAM KURSU:

 1. Zasady prowadzenia teczki osobowej od 2019 r. i wybrana dokumentacja pracownicza.
 • Co powinno znaleźć się w aktach osobowych i w jakim układzie, w tym nowa część D teczki osobowej.
 • Układ chronologiczny i tematyczny po zmianach prawnych 2019 r.
 • Stosowanie nowych przepisów o 10-letnim okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej w praktyce, w tym w odniesieniu do dokumentacji wytworzonej przed 1 stycznia 2019 r.
 • Nowy wymóg poświadczania przez pracodawcę odpisów i kopii składanych w teczce osobowej.
 • Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie wydawania kopii dokumentacji pracowniczej i postępowanie w przypadku wielokrotnego składania wniosku przez tego samego pracownika.
 • Zasady prowadzenia teczek w formie elektronicznej od 1 stycznia 2019 r., w tym przechodzenie z teczki papierowej na elektroniczną.
 • Dokumentacja osobowa dla pracownika zatrudnianego ponownie po przerwie – nowe zasady.
 • Nowe druki dokumentacji pracowniczej ogłoszone przez MRPiPS w styczniu 2019 r.
 • Najnowsze wymogi dotyczące gromadzenia w teczkach osobowych skierowań na badania profilaktyczne oraz poświadczeń zapoznania z oceną ryzyka.
 • W jakim języku prowadzić dokumentację dla pracownika – cudzoziemca.
 • Czy dokumentacja zatrudnienia z innych państw powinna zostać przedstawiona w formie tłumaczenia przysięgłego.
 • Na jakie szkolenia bhp i badania lekarskie wysłać pracownika.
 • Ograniczenie obowiązków w zakresie szkoleń okresowych bhp od 1 stycznia 2019 r.
 • Jak postąpić, gdy pracownikowi zakończy się ważność badania a pracownik nie dostarczy nowego orzeczenia (skutki dopuszczenia do pracy, skutki w zakresie wynagrodzenia pracownika).
 • Czy można uznać orzeczenie z badania zrealizowanego przez pracownika w wybranej przez niego jednostce medycyny pracy.
 • Czy można honorować badania lekarskie i szkolenia bhp z poprzedniego zakładu pracy.
 • Jaki jest zakres badań dla pracownika kierującego sporadycznie pojazdem do celów służbowych.
 • Stosowanie limitów zatrudnienia na czas określony.
 • Umowy na okres próbny – możliwości ponawiania z tym samym pracownikiem.
 • Wypełnianie poszczególnych rubryk umowy o pracę – krok po kroku (w tym wyjaśnienie wątpliwości związanych z podaniem właściwych dat, stacjonarnym i niestacjonarnym miejscem pracy, polskim i obcojęzycznym określeniem nazwy stanowiska oraz określeniem wynagrodzenia).
 • Czy informację o warunkach zatrudnienia trzeba wręczać pracownikowi przy każdej nowej umowie oraz zmianie wymiaru urlopu i długości okresu wypowiedzenia.
 • Sposób zmiany warunków zatrudnienia w sposób stały i czasowy oraz jednostronnie i w drodze dwustronnej.
 • Przedwstępne umowy o pracę, listy intencyjne i promesy zatrudnienia.
 • Nowe wytyczne UODO w zakresie stosowania RODO do spraw kadrowych.
 1. Najważniejsze zasady postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę.
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy rozwiązywaniu umów o pracę.
 • Plusy i minusy rozwiązania umowy za porozumieniem stron oraz właściwy sposób udokumentowania.
 • Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia, aby nie przegrać sprawy w sądzie pracy – analiza na bazie aktualnego orzecznictwa sądów pracy.
 • Ustalanie okresu wypowiedzenia dla umów bezterminowych i terminowych.
 • Czy przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy na czas określony w stażu pracy należy uwzględniać okresy zatrudnienia sprzed nowelizacji przepisów.
 • Formułowanie przyczyny dyscyplinarnego rozwiązania umowy.
 • Inne sposoby rozwiązywania umów o pracę.
 • Rozwiązywanie trudności związanych z doręczeniem dokumentu
  (odmowa podpisania dokumentu przez pracownika, przedstawienie zwolnienia lekarskiego w dniu wypowiedzenia, nie podjęcie dokumentu z poczty).
 • Świadectwo pracy za okresy zatrudnienia bezterminowego i terminowego.
 • Przygotowywanie duplikatu świadectwa pracy.
 1. Urlopy pracowników i inne rodzaje nieobecności w pracy.
 • Jakie dokumenty powinien dostarczyć pracownik, aby zaliczyć mu staż pracy.
 • Zagraniczne okresy pracy w stażu urlopowym – wymagane dokumenty.
 • Edukacja pracownika w stażu pracy.
 • Obliczanie urlopu proporcjonalnego.
 • Urlop na żądanie – czy wniosek jest wiążący dla pracodawcy, do kiedy pracownik powinien wystąpić o taki urlop, w jakiej formie wniosek powinien wpłynąć.
 • Jednostronne wyznaczanie terminu urlopu przez pracodawcę w okresie wypowiedzenia.
 • Urlop zaległy – czy można zmusić pracownika do wykorzystania takiego urlopu.
 • Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy.
 • Anulowanie urlopu udzielonego pracownikowi.
 • Obliczanie wymiaru urlopu pracownika niepełnoetatowego.
 • Komu należy się urlop okolicznościowy i w jakim wymiarze.
 • Nowe zwolnienie dla pracowników zajmujących się myślistwem (na odstrzał sanitarny).
 • Zwolnienia z tytułu powodzi.
 • Wezwania i zawiadomienia sądowe a zwolnienia z pracy.
 • Szczególne uprawnienia do zwolnień z pracy pracowników-krwiodawców.
 • Czy każdej osobie podnoszącej kwalifikacje należy się urlop szkoleniowy.
 • Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego oraz pracownika z legitymacją weterana działań poza granicami Państwa.
 1. Planowanie i rozliczanie czasu pracy bez tajemnic.
 • Co to jest norma i wymiar czasu pracy, system czasu pracy, rozkład czasu pracy, grafik i harmonogram czasu pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy po zmianach prawnych od 1 stycznia 2019 r.
 • Nowe informacje w ewidencji czasu pracy (m.in. godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy), nowe dokumenty gromadzone w ewidencji oraz wymóg odrębnego prowadzenia dokumentacji.
 • Czy można zmienić harmonogram czasu pracy w trakcie miesiąca.
 • Czy można zrezygnować z ewidencji czasu pracy.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy na okres rozliczeniowy.
 • Wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego.
 • Nowe uprawnienia w zakresie czasu pracy niektórych pracowników rodziców
  (m.in. telepraca i rozkłady indywidualne na żądanie).
 • Wymogi dokumentacyjne w zakresie wdrożenia ruchomego czasu pracy.
 • Stosowanie przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym.
 • Czy szczególne potrzeby pracodawcy uzasadniają skrócenie odpoczynku dobowego.
 • Indywidualny rozkład czasu pracy.
 • Podróż służbowa i szkolenie a czas pracy – kontrowersyjne przypadki.
 • Nadgodziny dobowe a średniotygodniowe – rozróżnianie i ustalanie wysokości dodatku.
 • Rozliczanie nadgodzin czasem wolnym.
 • Interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto.
 • Najnowszy wyrok SN dotyczący wysokości wynagrodzenia pracownika za miesiąc, w którym następuje odbiór czasu wolnego za nadgodziny.
 • Praca w wolną sobotę a praca w niedziele i święta.
 • Odrębności dotyczące rozliczania czasu pracy kadry kierowniczej.
 • Dokumentacja wyjść prywatnych po zmianach prawnych 2019.
 • Interpretacja PIP nt. odpracowywania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych objętych obniżoną normą dobową.
 1. Stosowanie kar porządkowych.
 • Czy za każde poważne naruszenie można pracownika ukarać karą porządkową.
 • Procedura skutecznego wymierzenia kary porządkowej – krok po kroku.
 • Jak postąpić, gdy pracownik wniesie sprzeciw.
 • Na czym polega zatarcie kary porządkowej.
 • Czy kara porządkowa może ułatwić zwolnienie pracownika z pracy.
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za powierzone mienie (telefon komórkowy, samochód służbowy itp.).
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby pracownik odpowiadał finansowo za szkodę.
 • Czy pracownik musi pokryć wszystkie straty, jakie wyrządził pracodawcy.
 • Czy z tytułu szkody można po prostu dokonać potrącenia z pensji pracownika.
 • Zasady wspólnej odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie.
 1. Dodatkowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 • Przerwa monitorowa udzielana na zasadach ogólnych a przerwa monitorowa pracownicy w ciąży.
 • Ustalanie i udzielanie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
 • Zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, w tym przenoszenie części urlopu do momentu ukończenia przez dziecko 6-ego roku życia.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – metoda ustalania okresu przedłużenia urlopu.
 • Prawo do urlopu wychowawczego.
 • Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem z uwagi na złożenie wniosku urlopowego.
 • Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy – praktyczne konsekwencje ograniczenia zasady proporcjonalnego pomniejszania urlopu wypoczynkowego.
 • Czy pracownik może skutecznie ochronić się przed zwolnieniem korzystając z obniżonego etatu.
 • Aktualne zasady udzielania urlopów ojcowskich – termin wykorzystania oraz dzielenie na części.
 • Czy ciąża zawsze chroni pracownicę przed rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Możliwość wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym
  – problematyczne sytuacje m.in. na tle udzielania zwolnienia pracownikom niepełnoetatowym, niepełnosprawnym oraz zatrudnionym w systemie równoważnym w świetle interpretacji MRPiPS.
 1. Kontrole PIP.
 • Czego może domagać się inspektor pracy od kontrolowanej firmy.
 • Czy inspektor pracy musi okazać upoważnienie i legitymację.
 • Czy trzeba zapewnić inspektorowi osobne pomieszczenie i transport.
 • Jakie mogą być rezultaty kontroli dla firmy oraz imiennie – dla służb kadrowych i kierowników.
 1. Egzamin (test pisemny).

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Inne szkolenia z tego zakresu:

CZAS PRACY od A do Z – kompleksowy kurs od podstaw

CZAS PRACY  –  JAK PRAWIDŁOWO PLANOWAĆ I ROZLICZAĆ – warsztaty 2 dniowe

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA od A do Z – NAJNOWSZE ZMIANY od 1 STYCZNIA 2019

PRAWO PRACY z mec. Anną TELEC

PRAWO PRACY – ostatnie zmiany i praktyka stosowania

Szczegóły w zakładce Szkolenia Prawo Pracy, Czas Pracy >>


Polecamy także:

Szkolenia Kadry i Płace, ZFŚS, Ubezpieczenia >>

Szkolenia HR, ZZL >>

Szkolenia Ochrona danych osobowych dla HR,   RODO  >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji kursu: 

 •  „Podobały mi się liczne ćwiczenia utrwalające wiedzę i sposób prowadzenia zajęć.”
 • „Świetne materiały.”
 •  „Kompleksowe podejście do pracy specjalisty ds. personalnych.”
 •  „Podobało mi się prowadzenie kursu i przygotowanie prowadzącego, a zwłaszcza wiedza i umiejętność jej przekazu.”
 •  „Odpowiadał mi sposób prowadzenia zajęć: zwarty lecz pozwalający na dodatkowe dyskusje.”
 •  „Szkolenie dobrze przygotowane, z możliwością omówienia wątpliwości.”
 •  „Najbardziej zainteresowały mnie nowelizacje ustaw, o których wcześniej nie wiedziałam.”
 •  „Dużo ćwiczeń. To nie była teoria.”
 •  „Przydatne szkolenie w pracy i w życiu prywatnym.”
 •  „Wykłady profesjonalnie prowadzone, bardzo dobra znajomość tematyki przez wykładowcę.”
 •  „Filmy (interaktywny przekaz), ćwiczenia (praktyczne przykłady).”
 •  „Organizacja materiałów, czasu, zawartość merytoryczna.”
 •  „Kompetencje i wiedza prowadzącego, kontakt z grupą.”
 •  „Organizacja, materiały, atmosfera.”
 •  „Duża ilość ćwiczeń praktycznych, doskonała organizacja, kompetentny prowadzący.”
 •  „Omawianie zagadnień na przykładach.”
 •  „Bardzo dobrze przygotowany materiał.”
 •  „Kompetencja wykładowcy.”
 •  „Dobra organizacja, warunki, kameralność.”
 •  „Praktyczne podejście do problematyki omawianych zagadnień.”
 •  „Sposób prowadzenia zajęć i omawianie zagadnień na przykładach.”
 •  „Różnorodność zagadnień, warsztaty.”
 •  „Tempo, możliwość zadawania pytań.”
 •  „Skrypt, prezentacja i ćwiczenia, przykłady z praktyki, filmiki.”
 •  „Przygotowanie prowadzącego.”
 •  „Profesjonalizm i punktualność.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close