SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

To szkolenie już się odbyło, zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 668 50 00.

Szkolenia
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH

– kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw
zakończony certyfikatem

 

Terminy:

14 – 15,  21 – 22.10.2024     Warszawa oraz Online

2 – 3, 9 – 10.12.2024    Warszawa oraz Online

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez naszą firmę kursu, który pomoże Państwu uporządkować i zaktualizować wiedzę z zakresu prawa pracy i zdobyć bądź udoskonalić umiejętności samodzielnego prowadzenia spraw kadrowych. 

Program uwzględnia zmiany prawne, aktualne interpretacje urzędowe dotyczące praktycznych aspektów nowelizacji work-life balance oraz najnowsze orzecznictwo. 

Nasz kurs to gwarancja uzyskania praktycznych odpowiedzi, jak poradzić sobie z niejasnymi przepisami. Kurs w usystematyzowanej formie – odpowiedni zarówno dla osób z pewną praktyką w zakresie spraw kadrowych, jak i dla rozpoczynających pracę w tym obszarze.

Program kursu jest przygotowany tak, aby uwzględnić obszary największych trudności i pomóc w aktualizacji wiedzy. Jednocześnie kompleksowa forma kursu pozwala zyskać całościowe spojrzenie na prawo pracy.

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie obszerny skrypt, zawierający liczne wyjaśnienia, przykłady i stanowiska urzędowe.

Atuty oferty:

 • wiedza uwzględniająca najnowsze zmiany prawne,
 • kurs ukierunkowany na praktykę, zwłaszcza na niuanse budzące wątpliwości,
 • warsztatowo-wykładowa forma zajęć, która daje konkretne umiejętności a nie tylko notatnik pełen informacji,
 • liczne ćwiczenia w formie case study.

Dodatkowe korzyści:

 • obszerny skrypt z przykładami dla każdego uczestnika szkolenia,
 • możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego i uzyskania certyfikatu z oceną,
 • lunch i serwis kawowy w cenie,
 • komfortowa wielkość grup szkoleniowych.

Czas trwania: 4 dni szkoleniowe, kurs prowadzony jest w formie wykładów oraz praktycznych warsztatów.

Egzamin: Wszyscy chętni mogą przystąpić do egzaminu końcowego sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy. Ocena z egzaminu (testu pisemnego) zostanie uwidoczniona na certyfikacie ukończenia. Osoby, które nie zdecydują się przystąpić do egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.

 

PROGRAM KURSU:

 1. Nawiązywanie umów o pracę oraz postępowania rekrutacyjne.

 • Umowy na okres próbny – nowe interpretacje PIP w zakresie możliwości zmiany zamiaru w zakresie długości umowy
  oraz sposobu obliczania przedłużenia umowy o nieobecności.
 • Stosowanie limitów zatrudnienia na czas określony oraz wyjątki od obowiązku limitowania umów.
 • Umowy na zastępstwo w praktyce – m.in. zatrudnienie na zastępstwo za osobę zastępującą, problem umieszczania danych osobowych pracownika zastępowanego w świetle interpretacji urzędowych, zatrudnianie zastępcy za osobę przeniesioną
  do innego działu.
 • Wypełnianie poszczególnych rubryk umowy o pracę – krok po kroku (w tym wyjaśnienie wątpliwości związanych z podaniem właściwych dat, stacjonarnym
  i niestacjonarnym miejscem pracy, polskim i obcojęzycznym określeniem nazwy stanowiska oraz określeniem wynagrodzenia).
 • Przedwstępne umowy o pracę, listy intencyjne i promesy zatrudnienia.
 • Retencja danych osobowych i dokumentów z etapu rekrutacji w aktach osobowych (np. CV) w świetle interpretacji PUODO oraz nowego orzecznictwa WSA.
 • Zakaz dyskryminacji w postępowaniach rekrutacyjnych oraz dopuszczalna dyskryminacja pozytywna.
 • Zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez zawarcie umowy NDA
  z kandydatem do pracy.
 • Obowiązek informacyjny w stosunku do ogółu załogi w zakresie prowadzonych postępowań rekrutacyjnych.
 1. Informacja o warunkach zatrudnienia – zasady sporządzania i aktualizacji.

 • Zakres szczegółowości informacji o warunkach zatrudnienia oraz stopień jej indywidualizacji po zmianach wynikających z work-life balance.
 • Najnowsze wykładnie PIP oraz resortu pracy w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia (w tym: zasady przemieszczania się pomiędzy miejscami wykonywania pracy, informowanie o składnikach wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa, budowanie informacji poprzez odesłanie do podstawy prawnej, rodzaje urlopów wymagających udzielenia informacji).
 • Zasady aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia.
 1. Aktualne zasady prowadzenia teczki osobowej i wybrana dokumentacja pracownicza.

 • Układ teczki osobowej (A, B, C, D, E), dokumentacja w poszczególnych częściach teczki oraz zasady zakładania „podczęści”.
 • Zachowanie chronologii, prowadzenie wykazów oraz czasokres przechowywania dokumentacji.
 • Poświadczanie przez pracodawcę odpisów i kopii składanych w teczce osobowej.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie wydawania kopii dokumentacji pracowniczej.
 • Zasady prowadzenia teczek w formie elektronicznej, w tym przechodzenie z teczki papierowej na elektroniczną.
 • Dokumentacja osobowa dla pracownika zatrudnianego ponownie po przerwie.
 • Skierowania wystawione przez innego pracodawcę oraz orzeczenia pozyskane w trakcie poprzedniego zatrudnienia – oryginał czy kopia w aktach osobowych oraz warunki uznania orzeczeń.
 • W jakim języku prowadzić dokumentację dla pracownika – cudzoziemca.
 • Czy dokumentacja zatrudnienia z innych państw powinna zostać przedstawiona w formie tłumaczenia przysięgłego.
 • Na jakie szkolenia bhp i badania lekarskie wysłać pracownika.
 • Jak postąpić, gdy pracownikowi zakończy się ważność badania a pracownik nie dostarczy nowego orzeczenia (skutki dopuszczenia do pracy, skutki w zakresie wynagrodzenia pracownika).
 • Czy można uznać orzeczenie z badania zrealizowanego przez pracownika w wybranej przez niego jednostce medycyny pracy.
 • Czy można honorować badania lekarskie i szkolenia bhp z poprzedniego zakładu pracy.
 • Jaki jest zakres badań dla pracownika kierującego sporadycznie pojazdem do celów służbowych.
 • Sposób zmiany warunków zatrudnienia w sposób stały i czasowy oraz jednostronnie i w drodze dwustronnej.
 • Dokumentacja wymagana dla wdrożenia zakładowej kontroli trzeźwości oraz kontroli antynarkotykowej.
 1. Najważniejsze zasady postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę.

 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy rozwiązywaniu umów o pracę.
 • Plusy i minusy rozwiązania umowy za porozumieniem stron oraz właściwy sposób udokumentowania.
 • Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia, aby nie przegrać sprawy w sądzie pracy – analiza na bazie aktualnego orzecznictwa sądów pracy.
 • Niuanse ustalania okresu wypowiedzenia dla umów bezterminowych i terminowych (np. uwzględnianie okresu wypowiedzenia w stażu pracy).
 • Zwolnienie dyscyplinarne pracownika w świetle najnowszego orzecznictwa, in. w zakresie wyroku Sądu Najwyższego
  z sierpnia 2023 r. dotyczący doręczenia zwolnienia.
 • Inne sposoby rozwiązywania umów o pracę.
 • Postępowanie w przypadku trudności związanych z doręczeniem dokumentu (odmowa podpisania dokumentu przez pracownika, przedstawienie zwolnienia lekarskiego w dniu wypowiedzenia, nie podjęcie dokumentu z poczty).
 • Świadectwo pracy za okresy zatrudnienia bezterminowego i terminowego.
 • Terminy dla pracownika na sprostowanie świadectwa pracy.
 • Powtórne wydanie świadectwa pracy – kopia czy duplikat.
 • Zmiany w postępowaniach przed sądami pracy od września 2023 r.
 1. Urlopy pracowników i inne rodzaje nieobecności w pracy.

 • Jakie dokumenty powinien dostarczyć pracownik, aby zaliczyć mu staż pracy.
 • Zagraniczne okresy pracy w stażu urlopowym – wymagane dokumenty.
 • Edukacja pracownika w stażu pracy.
 • Obliczanie urlopu proporcjonalnego.
 • Urlop na żądanie – czy wniosek jest wiążący dla pracodawcy, do kiedy pracownik powinien wystąpić o taki urlop, w jakiej formie wniosek powinien wpłynąć.
 • Okoliczności uzasadniające jednostronne wyznaczanie terminu urlopu przez pracodawcę (okres wypowiedzenia, urlop zaległy).
 • Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy.
 • Anulowanie urlopu udzielonego pracownikowi.
 • Podział urlopu na części – prawo czy obowiązek pracodawcy?
 • Urlop wypoczynkowy bez ważnych badań lekarskich – czy jest dopuszczalny w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego?
 • Obliczanie wymiaru urlopu pracownika niepełnoetatowego.
 • Urlop opiekuńczy – wymiar, osoby uprawnione i zasady udzielania a także interpretacja PIP w zakresie treści wniosku pracownika.
 • Zwolnienie na pilne sprawy rodzinne – praktyczne aspekty udzielania przy zastosowaniu wymiaru w dniach i godzinach.
 • Komu należy się urlop okolicznościowy i w jakim wymiarze.
 • Zwolnienie dla pracowników zajmujących się myślistwem (na odstrzał sanitarny).
 • Zwolnienia z tytułu powodzi.
 • Wezwania i zawiadomienia sądowe a zwolnienia z pracy.
 • Szczególne uprawnienia do zwolnień z pracy pracowników-krwiodawców po zmianach prawnych oraz w świetle interpretacji NCK dotyczącej pojęcia „dnia następnego”.
 • Czy każdej osobie podnoszącej kwalifikacje należy się urlop szkoleniowy.
 • Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego oraz pracownika z legitymacją weterana działań poza granicami Państwa.
 1. Planowanie i rozliczanie czasu pracy bez tajemnic.

 • Co to jest norma i wymiar czasu pracy, system czasu pracy, rozkład czasu pracy, grafik i harmonogram czasu pracy.
 • Praktyczne aspekty wdrażania pracy zdalnej – w tym m.in. tworzenie regulaminu pracy zdalnej, dodatkowe oświadczenia wymagane przy pracy zdalnej, praca zdalna stała i okazjonalna, ustalanie ryczałtu za pracę zdalną.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy.
 • Aktualne informacje w ewidencji czasu pracy (m.in. godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy), nowe dokumenty gromadzone w ewidencji oraz wymóg odrębnego prowadzenia dokumentacji.
 • Czy można zmienić harmonogram czasu pracy w trakcie miesiąca.
 • Czy można zrezygnować z ewidencji czasu pracy.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy na okres rozliczeniowy.
 • Wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego.
 • Szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy niektórych pracowników rodziców poprzez wydłużenie wieku dziecka uprawniającego do korzystania z uprawnień oraz możliwość wnioskowania o elastyczny czas pracy.
 • Wymogi dokumentacyjne w zakresie wdrożenia ruchomego czasu pracy.
 • Stosowanie przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym.
 • Czy szczególne potrzeby pracodawcy uzasadniają skrócenie odpoczynku dobowego.
 • Zasady udzielania przerw „śniadaniowych” w aktualnym stanie prawnym oraz interpretacja PIP dotycząca ustalania wymiaru dobowego w przypadku wystąpienia nadgodzin.
 • Indywidualny rozkład czasu pracy.
 • Podróż służbowa i szkolenie a czas pracy – kontrowersyjne przypadki.
 • Nadgodziny dobowe a średniotygodniowe – rozróżnianie i ustalanie wysokości dodatku.
 • Rozliczanie nadgodzin czasem wolnym.
 • Interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto.
 • Praca w wolną sobotę a praca w niedziele i święta.
 • Odrębności dotyczące rozliczania czasu pracy kadry kierowniczej.
 • Interpretacja PIP nt. odpracowywania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych objętych obniżoną normą dobową.
 1. Stosowanie kar porządkowych.

 • Czy za każde poważne naruszenie można pracownika ukarać karą porządkową.
 • Procedura skutecznego wymierzenia kary porządkowej – krok po kroku.
 • Jak postąpić, gdy pracownik wniesie sprzeciw.
 • Na czym polega zatarcie kary porządkowej.
 • Czy kara porządkowa może ułatwić zwolnienie pracownika z pracy.
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy
  lub za powierzone mienie (telefon komórkowy, samochód służbowy itp.).

 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby pracownik odpowiadał finansowo za szkodę.
 • Czy pracownik musi pokryć wszystkie straty, jakie wyrządził pracodawcy.
 • Czy z tytułu szkody można po prostu dokonać potrącenia z pensji pracownika.
 • Zasady wspólnej odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie.
 1. Dodatkowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

 • Przerwa monitorowa udzielana na zasadach ogólnych a przerwa monitorowa pracownicy w ciąży.
 • Ustalanie i udzielanie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
 • Aktualny wymiar i zasady udzielania urlopu rodzicielskiego – w tym wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu oraz zwiększenie ilości części.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – metoda ustalania okresu przedłużenia urlopu.
 • Prawo do urlopu wychowawczego.
 • Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem z uwagi na złożenie wniosku urlopowego.
 • Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy – praktyczne konsekwencje ograniczenia zasady proporcjonalnego pomniejszania urlopu wypoczynkowego.
 • Czy pracownik może skutecznie ochronić się przed zwolnieniem korzystając z obniżonego etatu.
 • Zasady udzielania urlopów ojcowskich.
 • Czy ciąża zawsze chroni pracownicę przed rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Możliwość wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym – w tym zasady udzielania zwolnienia pracownikom z obniżoną normą czasu pracy oraz problematyczne sytuacje m.in. na tle udzielania zwolnienia pracownikom niepełnoetatowym oraz zatrudnionym w systemie równoważnym w świetle interpretacji MRPiPS.
 • Zakaz prowadzenia przygotowań do zwolnienia pracownika rodzica w okresach chronionych (w tym w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego).
 1. Kontrole PIP.

 • Czego może domagać się inspektor pracy od kontrolowanej firmy.
 • Czy inspektor pracy musi okazać upoważnienie i legitymację.
 • Czy trzeba zapewnić inspektorowi osobne pomieszczenie i transport.
 • Jakie mogą być rezultaty kontroli dla firmy oraz imiennie – dla służb kadrowych i kierowników.
 1. Egzamin (test pisemny) – dla chętnych.

 

 

Cena kursu stacjonarnego:  2.150 PLN + 23 % VAT 

cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


Cena kursu online:  
1.490 PLN + 23 % VAT.

Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat.

 

Uwaga: 1 dostęp online oznacza udział online 1 osoby.


DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 
22 668 50 00

 


Sprawdź pozostałe nasze szkolenia z obszarów:

Prawo Pracy, Czas Pracy >>

Kadry i Płace >>

HR, ZZL >>

Ochrona Danych Osobowych, RODO >>

Dla Administracji Publicznej >>

Video Szkolenia >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji kursu: 

 „Podobały mi się liczne ćwiczenia utrwalające wiedzę i sposób prowadzenia zajęć.”

„Świetne materiały.”

 „Kompleksowe podejście do pracy specjalisty ds. personalnych.”

 „Podobało mi się prowadzenie kursu i przygotowanie prowadzącego, a zwłaszcza wiedza i umiejętność jej przekazu.”

 „Odpowiadał mi sposób prowadzenia zajęć: zwarty lecz pozwalający na dodatkowe dyskusje.”

 „Szkolenie dobrze przygotowane, z możliwością omówienia wątpliwości.”

 „Najbardziej zainteresowały mnie nowelizacje ustaw, o których wcześniej nie wiedziałam.”

 „Dużo ćwiczeń. To nie była teoria.”

 „Przydatne szkolenie w pracy i w życiu prywatnym.”

 „Wykłady profesjonalnie prowadzone, bardzo dobra znajomość tematyki przez wykładowcę.”

 „Filmy (interaktywny przekaz), ćwiczenia (praktyczne przykłady).”

 „Organizacja materiałów, czasu, zawartość merytoryczna.”

 „Kompetencje i wiedza prowadzącego, kontakt z grupą.”

 „Organizacja, materiały, atmosfera.”

 „Duża ilość ćwiczeń praktycznych, doskonała organizacja, kompetentny prowadzący.”

 „Omawianie zagadnień na przykładach.”

 „Bardzo dobrze przygotowany materiał.”

 „Kompetencja wykładowcy.”

 „Dobra organizacja, warunki, kameralność.”

 „Praktyczne podejście do problematyki omawianych zagadnień.”

 „Sposób prowadzenia zajęć i omawianie zagadnień na przykładach.”

 „Różnorodność zagadnień, warsztaty.”

 „Tempo, możliwość zadawania pytań.”

 „Skrypt, prezentacja i ćwiczenia, przykłady z praktyki, filmiki.”

 „Przygotowanie prowadzącego.”

 „Profesjonalizm i punktualność.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close