SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH – kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

Data:
6 - 7, 13 -14.06.2024
Miejsce:
Warszawa oraz Online
Ilość dni:
4
Cena stacjonarna:
2150 pln + 23% VAT
Cena online:
1490 pln + 23% VAT
Prowadzący:
mec. Jakub ZIARNO
Program
Prelegenci
Co obejmuje cena?
Pozostałe terminy

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH

– kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw
zakończony certyfikatem

 

NAJBLIŻSZE TERMINY:

27 – 28.11,  4 – 5.12.2023    Online

11 – 12,  18 – 19.04.2024    Warszawa oraz Online

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez naszą firmę kursu, który pomoże Państwu uporządkować i zaktualizować wiedzę z zakresu prawa pracy i zdobyć bądź udoskonalić umiejętności samodzielnego prowadzenia spraw kadrowych. 

Program uwzględnia najnowsze zmiany prawne, w tym nowelizację work-life balance oraz zmiany w zakresie pracy zdalnej, kontroli trzeźwości oraz kontroli antynarkotykowej a także aktualne orzecznictwo oraz interpretacje

Nasz kurs to gwarancja uzyskania praktycznych odpowiedzi, jak poradzić sobie z niejasnymi przepisami. Kurs w usystematyzowanej formie – odpowiedni zarówno dla osób z pewną praktyką w zakresie spraw kadrowych, jak i dla rozpoczynających pracę w tym obszarze.

Program kursu jest przygotowany tak, aby uwzględnić obszary największych trudności i pomóc w aktualizacji wiedzy. Jednocześnie kompleksowa forma kursu pozwala zyskać całościowe spojrzenie na prawo pracy.

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie obszerny skrypt, zawierający liczne wyjaśnienia, przykłady i stanowiska urzędowe.

Atuty oferty:

 • wiedza uwzględniająca najnowsze zmiany prawne,
 • kurs ukierunkowany na praktykę, zwłaszcza na niuanse budzące wątpliwości,
 • warsztatowo-wykładowa forma zajęć, która daje konkretne umiejętności a nie tylko notatnik pełen informacji,
 • liczne ćwiczenia w formie case study.

Dodatkowe korzyści:

 • obszerny skrypt z przykładami dla każdego uczestnika szkolenia,
 • możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego i uzyskania certyfikatu z oceną,
 • lunch i serwis kawowy w cenie,
 • komfortowa wielkość grup szkoleniowych.

Czas trwania: 4 dni szkoleniowe, kurs prowadzony jest w formie wykładów oraz praktycznych warsztatów.

Egzamin: Wszyscy chętni mogą przystąpić do egzaminu końcowego sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy. Ocena z egzaminu (testu pisemnego) zostanie uwidoczniona na certyfikacie ukończenia. Osoby, które nie zdecydują się przystąpić do egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.


PROGRAM KURSU:

 1. Aktualne zasady prowadzenia teczki osobowej i wybrana dokumentacja pracownicza.
 • Co powinno znaleźć się w aktach osobowych i w jakim układzie.
 • Nowy 5-częściowy układ teczki osobowej (A, B, C, D, E) – w tym zasady prowadzenia części E teczki.
 • Układ chronologiczny i tematyczny po ostatnich zmianach teczki osobowej.
 • Stosowanie przepisów o 10-letnim okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej w praktyce.
 • Poświadczanie przez pracodawcę odpisów i kopii składanych w teczce osobowej.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie wydawania kopii dokumentacji pracowniczej i postępowanie w przypadku wielokrotnego składania wniosku przez tego samego pracownika.
 • Zasady prowadzenia teczek w formie elektronicznej, w tym przechodzenie z teczki papierowej na elektroniczną.
 • Dokumentacja osobowa dla pracownika zatrudnianego ponownie po przerwie – nowe zasady.
 • Wymogi dotyczące gromadzenia w teczkach osobowych skierowań na badania profilaktyczne oraz poświadczeń zapoznania z oceną ryzyka.
 • W jakim języku prowadzić dokumentację dla pracownika – cudzoziemca.
 • Czy dokumentacja zatrudnienia z innych państw powinna zostać przedstawiona w formie tłumaczenia przysięgłego.
 • Na jakie szkolenia bhp i badania lekarskie wysłać pracownika.
 • Jak postąpić, gdy pracownikowi zakończy się ważność badania a pracownik nie dostarczy nowego orzeczenia (skutki dopuszczenia do pracy, skutki w zakresie wynagrodzenia pracownika).
 • Czy można uznać orzeczenie z badania zrealizowanego przez pracownika w wybranej przez niego jednostce medycyny pracy.
 • Czy można honorować badania lekarskie i szkolenia bhp z poprzedniego zakładu pracy.
 • Jaki jest zakres badań dla pracownika kierującego sporadycznie pojazdem do celów służbowych.
 • Stosowanie limitów zatrudnienia na czas określony.
 • Umowy na okres próbny – zmiany prawne w zakresie maksymalnego czasu trwania oraz ograniczenie możliwości ponawiania
  z tym samym pracownikiem
  .
 • Rozszerzenie ilości informacji w umowie o pracę oraz wypełnianie poszczególnych rubryk umowy o pracę – krok po kroku
  (w tym wyjaśnienie wątpliwości związanych z podaniem właściwych dat, stacjonarnym i niestacjonarnym miejscem pracy, polskim i obcojęzycznym określeniem nazwy stanowiska oraz określeniem wynagrodzenia).
 • Radykalne rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia w nowelizacji work-life balance oraz praktyczne sposobu ograniczenia uciążliwości stosowania nowych przepisów poprzez odsyłacze do podstaw prawnych.
 • Nowe zasady aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Nowe kary za naruszenie przepisów w zakresie tworzenia informacji o warunkach zatrudnienia wynikające z nowelizacji
  work-life balance.
 • Sposób zmiany warunków zatrudnienia w sposób stały i czasowy oraz jednostronnie i w drodze dwustronnej.
 • Przedwstępne umowy o pracę, listy intencyjne i promesy zatrudnienia.
 • Aktualne wytyczne UODO w zakresie stosowania RODO do spraw kadrowych.
 • Dokumentacja wymagana dla wdrożenia zakładowej kontroli trzeźwości oraz kontroli antynarkotykowej – najnowsze zmiany prawne.
 1. Najważniejsze zasady postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę.
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy rozwiązywaniu umów o pracę.
 • Zmiana przepisów w zakresie wskazywania przyczyny wypowiedzenia i konsultacji związkowej rozwiązania umowy na czas określony.
 • Nowy wymóg uzasadniania rozwiązania umowy na okres próbny na żądanie pracownika.
 • Plusy i minusy rozwiązania umowy za porozumieniem stron oraz właściwy sposób udokumentowania.
 • Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia, aby nie przegrać sprawy w sądzie pracy – analiza na bazie aktualnego orzecznictwa sądów pracy.
 • Ustalanie okresu wypowiedzenia dla umów bezterminowych i terminowych.
 • Czy przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy na czas określony w stażu pracy należy uwzględniać okresy zatrudnienia sprzed nowelizacji przepisów.
 • Formułowanie przyczyny dyscyplinarnego rozwiązania umowy.
 • Inne sposoby rozwiązywania umów o pracę.
 • Rozwiązywanie trudności związanych z doręczeniem dokumentu
  (odmowa podpisania dokumentu przez pracownika, przedstawienie zwolnienia lekarskiego w dniu wypowiedzenia, nie podjęcie dokumentu z poczty).
 • Świadectwo pracy za okresy zatrudnienia bezterminowego i terminowego.
 • Terminy dla pracownika na sprostowanie świadectwa pracy.
 • Powtórne wydanie świadectwa pracy – kopia czy duplikat.
 1. Urlopy pracowników i inne rodzaje nieobecności w pracy.
 • Jakie dokumenty powinien dostarczyć pracownik, aby zaliczyć mu staż pracy.
 • Zagraniczne okresy pracy w stażu urlopowym – wymagane dokumenty.
 • Edukacja pracownika w stażu pracy.
 • Obliczanie urlopu proporcjonalnego.
 • Urlop na żądanie – czy wniosek jest wiążący dla pracodawcy, do kiedy pracownik powinien wystąpić o taki urlop, w jakiej formie wniosek powinien wpłynąć.
 • Jednostronne wyznaczanie terminu urlopu przez pracodawcę w okresie wypowiedzenia.
 • Urlop zaległy – czy można zmusić pracownika do wykorzystania takiego urlopu.
 • Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy.
 • Anulowanie urlopu udzielonego pracownikowi.
 • Obliczanie wymiaru urlopu pracownika niepełnoetatowego.
 • Nowy 5-dniowy urlop opiekuńczy – wymiar, osoby uprawnione i zasady udzielania.
 • Nowe zwolnienie na pilne sprawy rodzinne – praktyczne aspekty udzielania przy zastosowaniu wymiaru w dniach i godzinach.
 • Komu należy się urlop okolicznościowy i w jakim wymiarze.
 • Nowe zwolnienie dla pracowników zajmujących się myślistwem (na odstrzał sanitarny).
 • Zwolnienia z tytułu powodzi.
 • Wezwania i zawiadomienia sądowe a zwolnienia z pracy.
 • Szczególne uprawnienia do zwolnień z pracy pracowników-krwiodawców.
 • Czy każdej osobie podnoszącej kwalifikacje należy się urlop szkoleniowy.
 • Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego oraz pracownika z legitymacją weterana działań poza granicami Państwa.
 1. Planowanie i rozliczanie czasu pracy bez tajemnic.
 • Co to jest norma i wymiar czasu pracy, system czasu pracy, rozkład czasu pracy, grafik i harmonogram czasu pracy.
 • Najnowsze przepisy w zakresie pracy zdalnej – praktyczne aspekty wdrażania – w tym m.in. tworzenie regulaminu pracy zdalnej, dodatkowe oświadczenia wymagane przy pracy zdalnej, praca zdalna stała i okazjonalna, ustalanie ryczałtu za pracę zdalną.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy.
 • Aktualne informacje w ewidencji czasu pracy (m.in. godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy), nowe dokumenty gromadzone w ewidencji oraz wymóg odrębnego prowadzenia dokumentacji.
 • Czy można zmienić harmonogram czasu pracy w trakcie miesiąca.
 • Czy można zrezygnować z ewidencji czasu pracy.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy na okres rozliczeniowy.
 • Wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego.
 • Zwiększenie uprawnień w zakresie czasu pracy niektórych pracowników rodziców poprzez wydłużenie wieku dziecka uprawniającego do korzystania z uprawnień oraz możliwość wnioskowania o elastyczny czas pracy.
 • Wymogi dokumentacyjne w zakresie wdrożenia ruchomego czasu pracy.
 • Stosowanie przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym.
 • Czy szczególne potrzeby pracodawcy uzasadniają skrócenie odpoczynku dobowego.
 • Najnowsze zmiany prawne w zakresie przerw „śniadaniowych”.
 • Indywidualny rozkład czasu pracy.
 • Podróż służbowa i szkolenie a czas pracy – kontrowersyjne przypadki.
 • Nadgodziny dobowe a średniotygodniowe – rozróżnianie i ustalanie wysokości dodatku.
 • Rozliczanie nadgodzin czasem wolnym.
 • Interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto.
 • Praca w wolną sobotę a praca w niedziele i święta.
 • Odrębności dotyczące rozliczania czasu pracy kadry kierowniczej.
 • Interpretacja PIP nt. odpracowywania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych objętych obniżoną normą dobową.
 1. Stosowanie kar porządkowych.
 • Czy za każde poważne naruszenie można pracownika ukarać karą porządkową.
 • Procedura skutecznego wymierzenia kary porządkowej – krok po kroku.
 • Jak postąpić, gdy pracownik wniesie sprzeciw.
 • Na czym polega zatarcie kary porządkowej.
 • Nowa przesłanka wymierzenia kary pieniężnej.
 • Czy kara porządkowa może ułatwić zwolnienie pracownika z pracy.
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za powierzone mienie (telefon komórkowy, samochód służbowy itp.).
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby pracownik odpowiadał finansowo za szkodę.
 • Czy pracownik musi pokryć wszystkie straty, jakie wyrządził pracodawcy.
 • Czy z tytułu szkody można po prostu dokonać potrącenia z pensji pracownika.
 • Zasady wspólnej odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie.
 1. Dodatkowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 • Przerwa monitorowa udzielana na zasadach ogólnych a przerwa monitorowa pracownicy w ciąży.
 • Ustalanie i udzielanie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
 • Nowy wymiar i nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego – w tym wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu oraz zwiększenie ilości części.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – metoda ustalania okresu przedłużenia urlopu.
 • Prawo do urlopu wychowawczego.
 • Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem z uwagi na złożenie wniosku urlopowego.
 • Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy – praktyczne konsekwencje ograniczenia zasady proporcjonalnego pomniejszania urlopu wypoczynkowego.
 • Czy pracownik może skutecznie ochronić się przed zwolnieniem korzystając z obniżonego etatu.
 • Zmiana zasad udzielania urlopów ojcowskich wynikająca z work-life balance.
 • Czy ciąża zawsze chroni pracownicę przed rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Możliwość wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym – zmiana zasad w zakresie udzielania pracownikom z obniżoną normą czasu pracy oraz problematyczne sytuacje m.in. na tle udzielania zwolnienia pracownikom niepełnoetatowym oraz zatrudnionym w systemie równoważnym w świetle interpretacji MRPiPS.
 • Nowy zakaz – prowadzenia przygotowań do zwolnienia pracownika rodzica w okresach chronionych (w tym w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego).
 1. Kontrole PIP.
 • Czego może domagać się inspektor pracy od kontrolowanej firmy.
 • Czy inspektor pracy musi okazać upoważnienie i legitymację.
 • Czy trzeba zapewnić inspektorowi osobne pomieszczenie i transport.
 • Jakie mogą być rezultaty kontroli dla firmy oraz imiennie – dla służb kadrowych i kierowników.
 1. Egzamin (test pisemny).

 

Cena kursu stacjonarnego

1.950 PLN + 23 % VAT 

lub

1.950 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


Cena kursu online

1.490 PLN + 23 % VAT.

Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat.

 

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU

22 668 50 00

 

 

Sprawdź  nasze  pozostałe  szkolenia  oraz  opinie  uczestników:

Prawo Pracy,  Czas Pracy,  Dokumentacja Pracownicza >>

Płace,  ZFŚS,  Rozliczenia ZUS >>

HR,  ZZL >>

Ochrona Danych Osobowych w HR,  Kompleksowy Kurs ODO i RODO >>

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji kursu: 

 „Podobały mi się liczne ćwiczenia utrwalające wiedzę i sposób prowadzenia zajęć.”

„Świetne materiały.”

 „Kompleksowe podejście do pracy specjalisty ds. personalnych.”

 „Podobało mi się prowadzenie kursu i przygotowanie prowadzącego, a zwłaszcza wiedza i umiejętność jej przekazu.”

 „Odpowiadał mi sposób prowadzenia zajęć: zwarty lecz pozwalający na dodatkowe dyskusje.”

 „Szkolenie dobrze przygotowane, z możliwością omówienia wątpliwości.”

 „Najbardziej zainteresowały mnie nowelizacje ustaw, o których wcześniej nie wiedziałam.”

 „Dużo ćwiczeń. To nie była teoria.”

 „Przydatne szkolenie w pracy i w życiu prywatnym.”

 „Wykłady profesjonalnie prowadzone, bardzo dobra znajomość tematyki przez wykładowcę.”

 „Filmy (interaktywny przekaz), ćwiczenia (praktyczne przykłady).”

 „Organizacja materiałów, czasu, zawartość merytoryczna.”

 „Kompetencje i wiedza prowadzącego, kontakt z grupą.”

 „Organizacja, materiały, atmosfera.”

 „Duża ilość ćwiczeń praktycznych, doskonała organizacja, kompetentny prowadzący.”

 „Omawianie zagadnień na przykładach.”

 „Bardzo dobrze przygotowany materiał.”

 „Kompetencja wykładowcy.”

 „Dobra organizacja, warunki, kameralność.”

 „Praktyczne podejście do problematyki omawianych zagadnień.”

 „Sposób prowadzenia zajęć i omawianie zagadnień na przykładach.”

 „Różnorodność zagadnień, warsztaty.”

 „Tempo, możliwość zadawania pytań.”

 „Skrypt, prezentacja i ćwiczenia, przykłady z praktyki, filmiki.”

 „Przygotowanie prowadzącego.”

 „Profesjonalizm i punktualność.”

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Close